Trắc nghiệm sinh lý nội tiết có đáp án

     
sinh lý nội ngày tiết Trắc nghiệm tâm sinh lý nội máu tài liệu về tâm sinh lý nội máu điều hoà mặt đường huyết insulin

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh lý nội tiết có đáp án

*
pdf

Insulin Resistance Edited by Sarika Arora


*
pdf

CLINICAL PHARMACOLOGY 2003 (PART 36)


Xem thêm: Top 3 Loại Dầu Máy Biến Áp Là Gì ? Chức Năng Và Cách Sử Dụng

*
pdf

Insulin


*
pdf

bài giảng Chương nội tiết - bài xích 1: Đại cương sinh lý nội tiết, chức năng nội máu vùng dưới đồi


Nội dung

SINH LYÏ NÄÜI TIÃÚT241. Cáu naìo khäng âuïng :A. Tãú baìo B : InsulinB. Tãú baìo A : glucagonC. Tãú baìo D : somatostatineD. Tãú baìo F : gastrinE. Tãú baìo ngoaûi tiãút tuûy : chymotrypsinogene242. Cáu naìo khäng âuïng :A. Epinephrine : tàng phán giaíi glycogene åí cå vánB. Glucagon : tàng täøng håüp glucoseC. Insulin : tàng täøng håüp proteinngD. Progesterone : tàng näöng âäü glucose maïuE. GH : tàng näöng âäü glucose maïuA. Suy tuíy thæåüng tháûnThi243. Váûn duûng vai troì âiãöu hoìa âæåìng huyãút cuía caïc tuyãún näüi tiãút âãø traí låìi : Saukhi tiãm ténh maûch mäüt læåüng låïn insulin cho mäüt ngæåìi, tháúy coï biãøu hiãûn haûâæåìng huyãút, nhæng sau âoï mæïc âæåìng huyãút tråí vãö bçnh thæåìng cháûm, coï thãøcoï khaí con gái sau :oB. Thiãúu huût glucagonNC. Nhiãùm âäüc giaïpD. Âaïi âæåìngE. Gắt A vaì B âuïng244. Insulin laìm tàng thu nháûn glucose vaìo :A. Háöu hãút caïc mäB. Tãú baìo äúng tháûnC. Niãm maûc ruäüt nonD. Caïc dáy tháön gớm voí naîoE. Cå ván245. Glucagon laìm tàng âæåìng huyãút qua cå chãú :A. Sæû kãút håüp glucagon våïi DNA trong nhán tãú baìoB. Sæû kãút håüp glucagon våïi recepteur trong baìo tæångSưu khoảng YHDP 08-14. TN Sinh lý1 C. Hoaût hoïa AMP voìngD. Tàng kãút håüp can xi trong baìo tæångE. Æc chãú sæû tiãút insulin246. Sæû baìi tiãút polypeptid tuûy laì :A. Bởi sæû chuyãøn hoïa tæì proinsulin vào tãú baìo AB. Do sæû kêch thêch dáy X vaì β-recepteurC. Sæû phoïng thêch caïc enzyme tuûy âaïp æïng våïi näöng âäü glucoseD. Bë æïc chãú båíi gàõng sæïcE. Táút caí âãöu sai247. Insulin laìm tàng thu nháûn glucose vaìo nhæîng täø chæïc sau, ngoaûi træì :A. Mä måîngB. NaîoC. Cå timD. Cå vánThiE. Tæí cung248. Tàng âæåìng huyãút coï thãø sinh ra vày táút caí hormone sau, ngoaûi træì :A. EpinephrineC. ACTHND. GlucagonoB. ThyroxineE. Aldosterone249. Caïc âaío Langerhans âàûc træng båíi :A. Táûp trung nhiãöu åí toaìn tuyãún tuyñB. Chiãúm 20%-30% troüng læåüng tuûyC. Chæïa êt nháút 6 loaûi tãú baìoD. Nhiãöu maûch maïu nuäi dæåîngE. Chuí yãúu saín ra đời glucagon vaì insulin250. Hoaût âäüng cuía insulin bao gäöm :A. Chuyãøn glycogene thaình glucoseB. Kêch thêch sinh glucoseC. Tàng têch luyî måîSưu trung bình YHDP 08-14. TN Sinh lý2 D. Tàng sæû âi vaìo tãú baìo cuía ion K+E. Gèam sæû hçnh thaình næåïc tiãøu251. Bãûnh âaïi âæåìng tyïp I :A. Vày thiãúu tæång âäúi hoàûc tuyãût âäúi insulinB. Do täøn thæång, huíy tãú baìo B cuía âaío tuûyC. Gàûp åí ngæåìi treíD. Thæåìng tæí vong bởi vì nhiãùm toan CetonE. Caïc gắt trãn âãöu âuïng252. Mäüt phuû næî treí biãøu hiãûn nhæåüc phụ nữ giaïp, âënh læåüng TSH trong maïu giaím,nhæng lúc tiãm TRH vaìo thç læåüng TSH laûi tàng lãn. Nhæ váûy cä ta coï khaínàng bë :ngA. Cæåìng giaïp vị mäüt khäúi u tuyãún giaïpB. Nhæåüc bạn nữ giaïp vị báút thæåìng báøm sinh åí tuyãún giaïpC. Nhæåüc phái nữ giaïp bởi báút thæåìng báøm sinh åí tuyãún yãnThiD. Nhæåüc cô gái giaïp vì báút thæåìng báøm sinh åí vuìng dæåïi âäöiE. Cæåìng giaïp bởi báút thæåìng báøm sinh åí vuìng dæåïi âäöi253. Cháút naìo khäng coï vai troì trong sinh täøng håüp hormon tuyãún giaïp :A. SàõtoB. IodNC. ThyroglobulineD. ProteinE. TSH254. Âãø täøng håüp hooc môn giaïp, iod âi vaìo nang giaïp vaì kãút håüp våïi :A. ThyroglobulineB. ProteinC. TyrosineD. MonoiodotyrosineE. Thyroxine255. Trong voìng tuáön hoaìn hooc môn giaïp pháön låïn åí daûng :A. TriiodothyronineB. ThyroxineSưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý3 C. ThyrotropineD. ThyroglobulineE. Tæû do256. Thyroxine vaì triiodothyronine åí trong maïu dæåïi caïc daûng sau, ngoaûi træì :A. Kãút håüp våïi albumineB. Kãút håüp våïi prealbumineC. Kãút håüp våïi globulineD. Tæû doE. Kãút håüp våïi thyroglobuline257. Nhæåüc thiếu nữ giaïp âàûc træng båíi caïc triãûu chæïng sau, ngoaûi træì :A. Cháûm nhëp timngB. Giaím chuyãøn hoïa cå såíC. Tàng cánE. Keïm chëu noïngThiD. Phuì niãm258. Bãûnh Basedoω âàûc træng båíi caïc triãûu chæïng sau, ngoaûi træì :A. Bæåïu maûchB. Läöi màõtND. Run tayoC. Giaím chuyãøn hoïa cå såíE. Nhëp tim nhanh259. Biãøu hiãûn âàûc træng cuía bãûnh bæåïu cäø âëa phæång :A. Gèam chæïc đàn bà tuyãún giaïpB. TSH giaímC. GáöyD. Cháûm nhëp timE. Bæåïu cäø260. Bæåïu cäø raíi raïc :A. Thiãúu iodB. Caïc cháút sinh bæåïu coï vào thæïc àn, næåïc uäúngC. Thuäúc laïSưu khoảng YHDP 08-14. TN Sinh lý4 D. Khäng sæí duûng muäúi iodE. Gắt B vaì C âuïng261. Iod hoïa muoïi àn nhàòm muûc âêch :A. Gèam tiểu lãû bæåïu cäøB. Âem laûi sæû thäng minh đến treí, phaït triãøn trê tuãûC. Cung cáúp muäúi đến vuìng caoD. Laìm mang lại treí cao låïnE. Cáu A vaì B âuïng262. Mäüt læåüng låïn glucocorticoid coï thãø gáy ra : (choün cáu âuïng nháút)A. Duy trç sæû hoaût âäüng bçnh thæåìng cuía maûch maïuB. Tàng sæû giæî næåïcngC. ÆÏc chãú sæû âaïp æïng viãmD. Gèam sæïc âãö khaïng cuía cå thãøE. Æc chãú baìi tiãút ACTHA. ProgesteroneB. CortisolD. AldosteroneoC. VasopressineThi263. Cháút naìo sau âáy coï taïc âäüng låïn nháút trãn aïp læûc tháøm tháúu :NE. Androsterone264. Cháút naìo sau âáy bë aính hæåíng båíi sæû giaím thãø têch ngoaûi baìoA. CRHB. VasopressineC. Agiotensine- convertine enzymeD. AldosteroneE. Cortisol265. Steroid chuí yãúu âæåüc tiãút båíi voí thæåüng tháûn baìo thai laì :A. CortisolB. CorticosteroneC. DehydroepiandrosteroneD. ProgesteroneSưu tầm YHDP 08-14. TN Sinh lý5 E. Pregnenolone266. Sæû âiãöu trë cortisol coï taïc duûng chäúng viãm nhåì nhæîng cå chãú sau, ngoaûi træì :A. Gèam tênh tháúm cuía maìng mao maûchB. Gèam sæû hçnh thaình leukotriennesC. ÆÏc chãú phospholipase A2D. Tàng sæû phoïng thêch cháút sinh säút näüi sinh tæì baûch cáöu haûtE. ÄØn âënh maìng lysosome tãú baìo267. Taïc duûng cuía norepinephrine laì :A. Co maûch toaìn thánB. Tàng caí huyãút aïp täúi âa vaì täúi thiãøuC. Gáy tàng huyãút aïp täúi âa, huyãút aïp täúi thiãøu bçnh thæåìng hoàûc giaímngD. Co cå trån maûch maïuE. Cáu A vaì B âuïngA. Tàng cánB. Xaûm daC. Âaïi âæåìngD. Huyãút aïp tàngThi268. Nhæåüc đàn bà voí thæåüng tháûn coï biãøu hiãûn :oE. Cáu A vaì B âuïngN269. Bãûnh Pheïocromocytome thæåìng gàûp trong :A. Nhæåüc cô gái tuíy thæåüng tháûnB. U tuíy thæåüng tháûnC. Æu thiếu nữ voí thæåüng tháûnD. Ngæåìi treíE. Lao thæåüng tháûn270. ACTH chuí yãúu :A. Tàng sinh vuìng boï voí thæåüng tháûnB. Tàng sinh voí thæåüng tháûnC. Kêch thêch sæû baìi tiãút T3, T4D. Âiãöu hoìa baìi tiãút catecholamineE. Gáy xaûm daSưu trung bình YHDP 08-14. TN Sinh lý6 271. Bãûnh lyï do räúi loaûn men trong täøng håüp hooc môn voí thæåüng tháûn laì :A. Bãûnh CushingB. Häüi chæïng thæåüng tháûn-sinh duûcC. Bãûnh AddêsonD. Bãûnh CronnE. Cáu B vaì B âuïng272. Mäüt treí trai 3 tuäøi âæåüc âæa âãún khaïm, beï coï biãøu hiãûn såïm cuía sæû phaït triãønsinh duûc, thæí maïu tháúy âæåìng huyãút tàng, coï khaí chị em tuyãún näüi tiãút naìo sauâáy bë æu thanh nữ :A. Tuyãún giaïpB. Tinh hoaìnngC. Voí thæåüng tháûnD. Tuíy thæåüng tháûnE. TuûyThi273. Hooc môn naìo sau âáy êt aính hæåíng âãún sæû tàng træåíng :A. GHB. TestosteroneD. InsulinNE. VasopressinoC. T4274. Gắt naìo sau âáy khäng âuïng :A. Thuìy giæîa : MSHB. Thuìy træåïc : GHC. Luìn yãn : sæû âãö khaïng täø chæïc âäúi våïi GHD. Luìn cuía ngæåìi Pygmie : GH tháúp trong maïuE. To âáöu cæûc (Acromeïgalie ) : ÇGF-I tàng cao275. Hooc môn naìo cuía tuyãún yãn laì mäüt peptid opioic :A. α MSHB. β MSHC. ACTHD. β endorphinSưu trung bình YHDP 08-14. TN Sinh lý7 E. GH276. Nhán caûnh naîo tháút vuìng dæåïi âäöi kiãøm soaït chuí yãúu sæû baìi tiãút cuía hormonnaìo sau âáy :A. ADHB. GHC. ACTHD. FSHE. Oxytocin277. Taïc duûng cå baín cuía GH trãn chuyãøn hoïa cå thãø bao gäöm :A. Gèam täøng håüp protidC. Gèam sæû huy âäüng måíD. Tàng sæí duûng måî cho nàng læåüng278. Sæû baìi tiãút ACTH :ThiE. Táút caí âãöu saingB. Tàng sæí duûng glucidA. Bë aính hæåíng båíi nhëp sinh hoücB. Gèam lúc bë StessC. Bë æïc chãú båíi aldosteroneoD. Âæåüc kêch thêch båíi glucocorticoidNE. Âæåüc kêch thêch båíi epinephrin279. Sæû giaím Gn-RH åí nam, coï thãø bởi vì båíi sæû thæång täøn åí táút caí cå quan tiền sau,ngoaûi træì :A. Tinh hoaìnB. Tuyãún yãnC. Tuyãún tuìngD. Tuyãún æïcE. Vuìng dæåïi âäöi280. Gn-RH âiiãöu khiãøn sæû hoaût âäüng cuía hormon tuyãún yãn sau :A. LTH, FSHB. FSH, GHC. LH, FSHSưu khoảng YHDP 08-14. TN Sinh lý8 D. Progesterone, oestrogeneE. Táút caí âãöu sai281. Hooc môn troüng læåüng phán tæí låïn, khäng hoìa tung trong lipid, hoaût âäüng theocå chãú :A. Hoaût hoïa adenylcyclase åí maìng tãú baìo vaì laìm tàng AMP voìngB. Hoaût hoïa våïi hãû gen trong nhán tãú baìo âêchC. Âiãöu khiãøn ngæåücD. Gàõn våïi recepteur vào tãú baìo âêchE. Gắt A vaì B âuïng282. Bãûnh lớn viãùn cæûc ( Acromeïgalie ) vày :A. Thæìa GH sau tuäøi dáûy thçngB. Thæìa GH træåïc tuäøi dáûy thçC. Thæìa ACTH sau tuäøi dáûy thçD. Thiãúu GH sau tuäøi dáûy thçThiE. U tuyãún yãn283. Mäüt phuû næî âi khaïm vç khäng coï kinh nguyãût, cä ta noïi ràòng vuï chaíy sæîa màûcdáöu cä khäng coï thai. Hormon naìo bë tàng tiãút vaì coï leî bởi vì nguyãn nhán gç ?A. GnRH - Täøn thæång vuìng dæåïi âäöioB. Prolactin - U thuìy træåïc tuyãún yãnNC. Prolactin - U thuìy sau tuyãún yãnD. LH - U thuìy træåïc tuyãún yãnE. Oxytoxin - U thuìy sau tuyãún yãn284. Caïc hooc môn naìo sau âáy âæåüc baìi tiãút båíi caïc nåron :A. Oxytoxin vaì vasopressinB. DopaminC. CatecholaminD. EpinephrinE. ADH vaì Vasopressin285. Gắt naìo sau âáy âuïng våïi tuyãún yãn :A. Cáön thiãút cho sæû säúngB. Kiãøm soaït chæïc người vợ tuyãún cáûn giaïpSưu khoảng YHDP 08-14. TN Sinh lý9 C. Tiãön yãn liãn hãû våïi vuìng dæåïi âäöi bàòng nhỏ âæåìng tháön kinhD. Taûo ra caïc hooc môn daûng steroidE. Tuyãún yãn sau taûo ra ADH286. Cháút naìo khäng phaíi laì hormon steroid :A. AldosteronB. TestosteronC. ProgesteronD. CortisolE. Vasopressin287. Gắt naìo khäng âuïng våïi thåìi gian taïc duûng cuía hormonA. Vaìi giáy sau kêch thêch catecholamin âæåüc tiãút vaìo trong maïungB. Hooc môn tuyí thæåüng tháûn phaït huy taïc duûng sau vaìi giáy âãún vaìi phuïtC. Hooc môn tuyãún giaïp coï thãø cáön haìng thaïng måïi coï taïc duûng âáöy âuíD. Phaíi êt nháút 45 phuït sau aldosteron måïi coï taïc duûngThiE. GH tuyãún yãn trà taïc duûng vào thåìi gian ngàõn288. Cáu naìo sau âáy khäng âuïngA. Hormon thæåìng gàõn våïi thuû thãø åí tãú baìo âêchB. Mäùi thuû thãø thæåìng gàõn våïi nhiãöu hormonoC. Thuû thãø coï thãø nàòm åí trãn, trong maìng tãú baìo hoàûc trong nhánND. Thuû thãø âàûc hiãûu mang lại mäúi loaûi hormonE. Säú læåüng thuû thãø đái lãû nghëch våïi näöng âäü hormon289. Gắt naìo sau âáy khäng âuïng våïi cå chãú taïc duûng cuía hormonA. Hoaût hoaï enzyme trong tãú baìoB. Hoaût hoaï gen trong nhánC. Taïc duûng thäng qua cháút truyãön tin thæï haiD. Laìm thế âäøi tênh tháúm cuía maìng tãú baìoE. AMP voìng laì cháút truyãön tin thæï nhị cuía hormon tuyãún giaïp290. Cáu naìo sau âáy âuïng våïi tuyãún yãn træåïcA. Âæåüc cung cáúp maïu båíi hãû maûch cæíaB. Chæïa nhæîng såüi truûc cuía tãú baìo tháön kinh åí vuìng dæåïi âäöiC. Saín xuáút oxytocin våïi sæû kêch thêch cuía hormon vuìng duåïi âäöiSưu trung bình YHDP 08-14. TN Sinh lý10