Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

     

Giới thiệu

Tin tức & sự kiện

Hoạt đụng kh&cn

Dịch vụ kh&cn

Cơ sở dữ liệu

Văn phiên bản


*


BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

----------------

Số: 15/2019/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

THÔNG TƯ

Hướng dẫn một số nội dung thống trị đầu tư công trình lâm sinh

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 mon 02 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ nông nghiệp trồng trọt và cách tân và phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phi pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ hình thức Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 mon 12 năm năm ngoái của chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của giải pháp Đầu tứ công;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm năm ngoái của cơ quan chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 mon 8 năm 2019 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về thống trị chi phí chi tiêu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 mon 11 năm 2018 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về quy định chi tiết thi hành một vài điều của chính sách Lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng viên Lâm nghiệp;

Bộ trưởng Bộ nntt và trở nên tân tiến nông thôn ban hành Thông bốn hướng dẫn một số nội dung thống trị đầu tư dự án công trình lâm sinh,

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.

Bạn đang xem: Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

 Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này phía dẫn một vài nội dung làm chủ đầu tư dự án công trình lâm sinh, đảm bảo rừng, gồm: lập, thẩm định, phê coi xét thiết kế, dự trù và nghiệm thu; xử lý rủi ro khủng hoảng do các vì sao bất khả kháng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tứ này áp dựng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư liên quan đến vấn đề triển khai dự án công trình lâm sinh trong số dự án chi tiêu có thực hiện nguồn vốn đầu tư chi tiêu công (vốn giá thành nhà nước, vốn từ thu nhập hợp pháp của những cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo luật của pháp luật); liên quan mang lại việc xúc tiến hoạt động đảm bảo an toàn rừng, dự án công trình lâm sinh có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

2. Khuyến khích các chủ đầu tư sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác vào việc vận dụng các quy định tại Thông bốn này.

Điều 3. Giải phù hợp từ ngữ

1. Công trình xây dựng lâm sinh là công trình nông nghiệp và cách tân và phát triển nông thôn, được tạo thành tự việc thực hiện hoạt động đầu tư chi tiêu lâm sinh theo thiết kế, dự toán, gồm: khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên tất cả trồng bổ sung; nuôi chăm sóc rừng từ bỏ nhiên; làm giàu rừng trường đoản cú nhiên; cải tạo rừng từ nhiên; trồng rừng; chăm sóc rừng trồng; nuôi chăm sóc rừng trồng.

2. Nghiệm thu hạng mục là hoạt động đánh giá, tóm lại về kết quả thi công hạng mục so với xây cất được phê duyệt.

3. Nghiệm thu hoàn thành là chuyển động đánh giá, khẳng định diện tích thành rừng khi kết thúc giai đoạn đầu tư đối với các công trình lâm sinh, bao gồm: trồng rừng; tôn tạo rừng từ bỏ nhiên; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên gồm trồng bổ sung.

Chương II. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ, DỰ TOÁN

Điều 4. Nguyên tắc lập hồ sơ thiết kế, dự toán

1. Đối với những công trình lâm sinh đã được phê duyệt dự án công trình đầu tư, chủ chi tiêu lập thiết kế, dự toán dự án công trình lâm sinh. Đối với dự án công trình chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, việc lập thiết kế, dự toán công trình xây dựng lâm sinh được thực hiện đồng thời với vấn đề lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

2. Đối cùng với công trình khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, đảm bảo an toàn rừng sử dụng kinh phí chi tiêu nhà nước: đơn vị chức năng sử dụng kinh phí túi tiền nhà nước lập thiết kế, dự trù một lần cho nhiều năm hoặc lập thiết kế, dự toán hằng năm theo kế hoạch giá thành được giao.

3. Chủ đầu tư chi tiêu hoặc đơn vị sử dụng kinh phí giá cả nhà nước thuê hỗ trợ tư vấn lập làm hồ sơ thiết kế, dự trù hoặc từ lập khi có đầy đủ điều kiện, năng lượng như tổ chức tư vấn.

Điều 5. Dự toán

Dự toán được giám sát trên các đại lý định mức kinh tế kỹ thuật hiện tại hành. Các hạng mục chi phí gồm:

1. Chi phí xây dựng:

a) Chi phí trực tiếp, gồm:

Chi phí nhân công: sẵn sàng hiện trường, trồng, chăm sóc, kiểm tra, giám sát, bảo vệ rừng và chi phí khác bao gồm liên quan;

Chi phí máy và thiết bị thi công: làm cho đất, vận động cây con bằng máy; san, ủi mặt bằng, làm cho đường ranh cản lửa và chi phí khác gồm liên quan;

Chi phí vật dụng tư: giống, phân bón, thuốc bảo đảm thực thiết bị và các vật tư khác gồm liên quan.

b) Chi phí chung: được tính bằng 5,0% chi phí trực tiếp, gồm:

Chi phí trang bị bảo hộ, an toàn lao động và đảm bảo an toàn môi trường cho người lao động với môi trường xung quanh;

Chi phí đi lại máy móc, thiết bị thi công cùng lực lượng lao động cho và ra khỏi công trường;

Chi phí bảo đảm an toàn giao thông phục vụ thi công (nếu có).

c) Thu nhập chịu đựng thuế tính trước: là roi dự tính trong dự toán thành lập công trình, được tính bằng 5,5% tổng chi phí thẳng và chi phí chung;

d) Thuế giá chỉ trị gia tăng thực hiện theo quy định của phòng nước.

2. Chi phí thiết bị, gồm: mua sắm thiết bị technology (kể cả thiết bị công nghệ cần sản xuất, gia công), lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị, vận chuyển, bảo hiểm thiết bị, huấn luyện và chuyển giao công nghệ.

3. Chi phí quản lý: được tính bằng 3,0% của tổng chi phí tạo và chi phí thiết bị, gồm: chi phí tổ chức quản lý công trình từ giai đoạn chuẩn bị đến khi kết thúc, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng.

4. Chi phí tư vấn đầu tư chi tiêu xây dựng: được xác định bằng dự toán chi tiết, gồm: khảo sát; lập thiết kế, dự toán; đo lường và thống kê và các chi phí hỗ trợ tư vấn khác bao gồm liên quan.

5. Chi phí khác:

a) thẩm tra phá bom mìn, thứ nổ;

b) thiết kế nhà trợ thời tại hiện nay trường đặt ở và điều hành thi công; chi phí hoàn trả, phục sinh hạ tầng bị hình ảnh hưởng khi thi công;

c) bảo hiểm công trình trong thời gian thực hiện. Ngôi trường hợp dự án công trình thuộc đối tượng người sử dụng khuyến khích mua bảo hiểm thì kinh phí mua bảo hiểm được xem vào tổng mức chi tiêu xây dựng công trình;

d) Kiểm toán, thẩm tra, phê coi xét quyết toán vốn đầu tư;

đ) Kiểm tra, nghiệm thu trong quá trình thi công và khi nghiệm thu hoàn thành của cơ quan quản lý đơn vị nước bao gồm thẩm quyền;

e) Nghiên cứu khoa học technology liên quan; lãi vay trong thời gian xây dựng (trừ cực hiếm sản phẩm thu hồi được);

g) Thuế tài nguyên, giá tiền và lệ phí theo quy định;

 h) Các chi phí triển khai các các bước khác.

6. Chi phí dự phòng:

a) Chi phí dự phòng cho khối lượng quá trình phát sinh được tính bằng 5,0% của tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lí lý, chi phí bốn vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác;

b) Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác minh trên các đại lý thời gian xây dựng dự án công trình (tính bằng tháng, quý, năm), khả năng biến cồn giá trong nước với quốc tế.

7. Đối với công trình khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, bảo đảm an toàn rừng thực hiện bằng hiệ tượng khoán cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư: quý giá khoán cho các đối tượng người tiêu dùng nhận khoán, chi phí lập hồ sơ với các chi phí khác vận dụng định nấc hỗ trợ ở trong nhà nước theo các cơ chế hiện hành.

Điều 6. Hồ sơ đề nghị phê ưng chuẩn thiết kế, dự toán

1. Tờ trình kiến nghị phê săn sóc thiết kế, dự toán theo Mẫu số 01 Phụ lục III kèm theo Thông tứ này.

2. Thuyết minh thiết kế được lập theo Mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

3. Dự toán được lập theo quy định tại Điều 5 Thông tứ này.

4. Bạn dạng đồ thiết kế: xây đắp trên nền bạn dạng đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000 với tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. Trình bày và bộc lộ nội dung bản vật áp dụng TCVN 11566:2016 về bạn dạng đồ quy hoạch lâm nghiệp.

5. Bản sao quyết định phê lưu ý dự án chi tiêu hoặc planer vốn được giao đối với hoạt động sử dụng kinh phí túi tiền nhà nước và các tài liệu khác bao gồm liên quan.

Điều 7. Phê để mắt tới thiết kế, dự toán công trình lâm sinh sử dụng vốn đầu tư chi tiêu công

1. Cơ quan thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh:

a) Đối với các dự án do Bộ trưởng Bộ nntt và trở nên tân tiến nông thôn ra quyết định đầu tư: Tổng viên Lâm nghiệp công ty trì đánh giá và thẩm định thiết kế, dự toán công trình xây dựng lâm sinh;

b) Đối với những dự án do các Bộ, ngành trung ương khác quyết định đầu tư: cơ quan chuyên môn trực thuộc nhà trì đánh giá và thẩm định thiết kế, dự toán công trình xây dựng lâm sinh;

c) Đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư: Sở nông nghiệp & trồng trọt và cải cách và phát triển nông thôn công ty trì đánh giá và thẩm định thiết kế, dự toán công trình xây dựng lâm sinh;

d) Đối với dự án công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho huyện, cấp cho xã đưa ra quyết định đầu tư: Phòng tính năng cấp thị trấn hoặc cơ quan kiểm lâm trực thuộc chủ trì đánh giá thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.

2. Cơ quan phê chuyên chú thiết kế, dự toán công trình lâm sinh:

a) Cơ quan phê để mắt tới thiết kế, dự toán dự án công trình lâm sinh là cơ quan quyết định đầu tư chi tiêu dự án. Fan quyết định đầu tư có thể phân cấp cho hoặc ủy quyền phê duyệt cho cơ quan cấp dưới theo quy định;

b) Đối với dự án do Thủ tướng thiết yếu phủ ra quyết định đầu tư, chủ chi tiêu là cơ quan, tổ chức, đơn vị được Thủ tướng bao gồm phủ giao. Chủ đầu tư chi tiêu thực hiện thẩm quyền của người đưa ra quyết định đầu tư, phê duyệt thiết kế, dự toán dự án công trình lâm sinh.

3. Quy trình đánh giá thiết kế, dự toán công trình xây dựng lâm sinh:

a) Chủ đầu tư chi tiêu nộp thẳng hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng (cổng thương mại & dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công cấp cho bộ, cung cấp tỉnh) 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Thông bốn này mang lại cơ quan chủ trì thẩm định;

b) Cơ quan chủ trì đánh giá kiểm tra tính vừa lòng lệ của hồ nước sơ; trả giấy chào đón hoặc không tiếp nhận ngay cho chủ đầu tư đối với trường phù hợp nộp trực tiếp; sau 02 ngày có tác dụng việc so với các trường hợp nộp qua dịch vụ bưu bao gồm hoặc qua môi ngôi trường mạng;

c) Trong thời hạn 12 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhận được hồ sơ đúng theo lệ, cơ quan chủ trì đánh giá và thẩm định tổ chức đánh giá và có report kết quả thẩm định theo Mẫu số 02 Phụ lục III, dự thảo đưa ra quyết định phê duyệt theo Mẫu số 03 Phụ lục III kèm theo Thông bốn này, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày thừa nhận được báo cáo kết trái thẩm định, cấp có thẩm quyền quyết định phê săn sóc thiết kế, dự toán công trình lâm sinh và đưa trả kết quả cho chủ đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ lúc ngày cam kết quyết định. Trường hợp không phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền quyết định thông tin bằng văn bản cho cơ đánh giá và thẩm định và công ty đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Điều 8. Phê săn sóc thiết kế, dự toán công trình khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, bảo vệ rừng sử dụng kinh phí ngân sách chi tiêu nhà nước

1. Làm hồ sơ phê chăm bẵm thiết kế, dự toán theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

2. Đơn vị sử dụng kinh phí chi phí nhà nước từ bỏ phê chăm chú thiết kế, dự toán theo quy định của phương tiện Ngân sách.

Điều 9. Điều chỉnh thiết kế, dự toán

1. Điều chỉnh thiết kế, dự toán trong các trường hợp:

a) Khi dự án chi tiêu có yêu cầu điều chỉnh thiết kế, dự toán dự án công trình lâm sinh;

b) Khi có thay đổi về kinh phí được sắp xếp hằng năm so với công trình khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, bảo đảm an toàn rừng sử dụng kinh phí giá cả nhà nước;

c) Trong quá trình thực hiện có yêu cầu đề nghị điều chỉnh kiến tạo để đảm bảo chất lượng.

2. Hồ nước sơ điều chỉnh thiết kế, dự toán theo quy định trên Điều 6 Thông tứ này; thẩm định và đánh giá và phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh thiết kế, dự toán theo quy định trên Điều 7 và Điều 8 Thông tứ này.

3. Trường vừa lòng chỉ điều chỉnh cơ cấu những khoản mục chi phí, ko làm thay đổi giá chỉ trị dự toán đã được phê duyệt bao gồm cả chi phí dự phòng, chủ đầu tư chi tiêu hoặc đơn vị chức năng sử dụng kinh phí túi tiền nhà nước tổ chức điều chỉnh và report người quyết định chi tiêu hoặc cơ quan giao kinh phí về nội dung điều chỉnh dự toán.

4. Chủ đầu tư chi tiêu hoặc đơn vị chức năng sử dụng kinh phí giá thành nhà nước xác định dự toán điều chỉnh làm các đại lý để điều chỉnh giá trị thích hợp đồng.

 

Chương III. NGHIỆM THU VÀ XỬ LÝ RỦI RO vào GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ

Điều 10. Quy định chung về nghiệm thu

1. Chủ đầu tư chi tiêu hoặc đơn vị sử dụng kinh phí chi tiêu nhà nước tiến hành nghiệm thu khi hoàn thành các hạng mục hoặc kết thúc giai đoạn đầu tư. Thời gian nghiệm thu phải được xác định ví dụ để đảm bảo an toàn tính đúng đắn của hiệu quả nghiệm thu.

2. Thành phần nghiệm thu:

a) Đại diện chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng kinh phí giá cả nhà nước: Lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, cán cỗ giám sát;

b) Đại diện đơn vị hoặc cá nhân thi công;

c) những bên khác có liên quan:

Đại diện đối chọi vị hỗ trợ tư vấn thiết kế tham gia theo đề nghị của chủ chi tiêu (nếu có);

Đại diện đơn vị chức năng tư vấn giám sát (nếu có);

Đại diện căn bản lý, chủ thực hiện công trình (trong trường phù hợp chủ chi tiêu không nên là chủ công lý, chủ thực hiện công trình);

Đại diện tổ chức, cơ quan ban ngành xã, xóm bản, bắt tay hợp tác xã tham gia theo đề nghị của chủ đầu tư.

3. Làm hồ sơ nghiệm thu:

a) Quyết định ra đời hội đồng nghiệm thu (nếu có);

b) Thiết kế, dự trù được cấp gồm thẩm quyền phê duyệt;

c) thích hợp đồng;

d) báo cáo kết quả tình hiện;

đ) Biên bạn dạng nghiệm thu theo Mẫu số 04 Phụ lục III kèm theo Thông tư này;

3) tài liệu khác gồm liên quan.

4. Vẻ ngoài nghiệm thu:

a) Nghiệm thu hạng mục: áp dụng so với các dự án công trình lâm sinh, bảo vệ rừng để xác minh được khối lượng, quality các hạng mục quá trình được triển khai làm đại lý để nhất thời ứng, thanh toán giá chỉ trị cân nặng hoàn thành cùng quyết toán;

5. Trách nhiệm của chủ chi tiêu hoặc đơn vị chức năng sử dụng kinh phí túi tiền nhà nước trong quá trình nghiệm thu:

a) Cung cấp các tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Kiểm tra tính hợp pháp của thay mặt đại diện các bên tham gia nghiệm thu;

c) phía dẫn các bên liên quan về phương pháp, nội dung nghiệm thu và cam kết biên bạn dạng nghiệm thu.

Điều 11. Nghiệm thu trồng rừng

1. Thời gian nghiệm thu:

a) Nghiệm thu hạng mục: được tiến hành sau khi thực hiện các biện pháp kỹ thuật;

b) Nghiệm thu hoàn thành: được thực hiện sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư.

2. Những chỉ tiêu nghiệm thu: thực hiện theo quy định tại Mục I Phụ lục II kèm theo Thông bốn này.

3. Nghiệm thu khối lượng, gồm: kiểm tra thực địa cục bộ diện tích, xác xác định trí ranh giới, đối chiếu với bản đồ thiết kế, khoanh vẽ và xác định tỷ lệ tiến hành bằng đo đạc trực tiếp.

Xem thêm: Công Nghiệp Hóa Là Gì Hiện Đại Hóa Là Gì, Công Nghiệp Hóa Là Gì

4. Nghiệm thu chất lượng: theo các tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật trồng rừng quy định trong thiết kế chuyên môn được duyệt, gắng thể:

a) Đối với rừng trồng tập trung thuần loài: lập ô tiêu chuẩn hình tròn có diện tích tối thiểu là 100 m2 trên tuyến thay mặt đại diện của lô nghiệm thu, số lượng ô tiêu chuẩn chỉnh tối thiểu được quy định như sau:

Diện tích lô dưới 3 ha: 10 ô tiêu chuẩn;

Diện tích lô từ 3 đến dưới 5 ha: 15 ô tiêu chuẩn;

Diện tích lô từ 5 ha trở lên: về tối thiểu 20 ô tiêu chuẩn.

b) Đối với rừng trồng tập trung hỗn giao: lập ô tiêu chuẩn chỉnh hình vuông có diện tích s tối thiểu 500 m2 trên tuyến đại diện của lô nghiệm thu, số lượng ô tiêu chuẩn tối thiểu được quy định như sau:

Diện tích lô dưới 3 ha: 3 ô tiêu chuẩn;

Diện tích lô từ 3 đến dưới 5 ha: 5 ô tiêu chuẩn;

Diện tích lô từ 5 ha trở lên: 10 ô tiêu chuẩn.

c) Đối cùng với rừng trồng hỗn giao theo băng: dùng phương thức rút mẫu tình cờ để kiểm tra tối thiểu 10% số băng trồng rừng trong lô; đếm con số cây trên tổng thể băng trồng. Trường thích hợp số băng trong lô nhỏ hơn 10 phải kiểm tra ít nhất 01 băng;

d) Đối cùng với rừng trồng hỗn giao theo đám: dùng cách thức rút mẫu tình cờ để kiểm tra tối thiểu 10% số đám trồng rừng cải tạo trong lô. Trường hòa hợp đám trồng có diện tích s dưới 1000 m2 tiến hành đếm con số cây trên tổng thể đám trồng. Trường hợp diện tích đám trồng to hơn 1000 m2 lập ô tiêu chuẩn theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Trường vừa lòng số đám trồng trong lô nhỏ tuổi hơn 10 phải kiểm tra ít nhất 01 đám.

Điều 12. Nghiệm thu cải sinh sản rừng trường đoản cú nhiên

1. Thời điểm nghiệm thu:

a) Nghiệm thu hạng mục: được tiến hành sau khi thực hiện giải pháp kỹ thuật;

b) Nghiệm thu hoàn thành: được thực hiện sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư.

2. Những chỉ tiêu nghiệm thu: thực hiện theo quy định trên Mục I Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

3. Phương pháp tiến hành: thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 11 Thông tứ này.

Điều 13. Nghiệm thu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên

1. Thời điểm nghiệm thu:

a) Nghiệm thu hạng mục: được tiến hành sau khi thực hiện những biện pháp kỹ thuật;

b) Nghiệm thu hoàn thành: được thực hiện sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư.

2. Những chỉ tiêu nghiệm thu: thực hiện theo quy định tại Mục IV Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

3. Phương pháp tiến hành:

a) Nghiệm thu khối lượng: thực hiện theo quy định trên khoản 3 Điều 11 Thông tư này;

b) Nghiệm thu chất lượng: theo các tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định trong thiết kế nghệ thuật được duyệt, lập ô tiêu chuẩn chỉnh để reviews các tiêu chí nghiệm thu, cụ thể:

Ô tiêu chu ẩn có di ện tích tố i thiểu 1000 m2 trên tuyến thay mặt đại diện của lô nghiệm thu, số lượng ô tiêu chuẩn chỉnh tối thiểu được quy định như sau:

Diện tích lô dưới 3 ha: 1 ô tiêu chuẩn;

Diện tích lô từ 3 đến dưới 5 ha: 3 ô tiêu chuẩn;

Diện tích lô từ 5 ha trở lên: 5 ô tiêu chuẩn.

Điều 14. Nghiệm thu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng ngã sung

1. Thời điểm nghiệm thu:

a) Nghiệm thu hạng mục: được tiến hành sau khi thực hiện các biện pháp kỹ thuật;

b) Nghiệm thu hoàn thành: được thực hiện sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư.

2. Những chỉ tiêu nghiệm thu: thực hiện theo quy định trên Mục V Phụ lục II kèm theo Thông bốn này.

3. Phương thức tiến hành:

a) Nghiệm thu khối lượng: thực hiện theo quy định trên khoản 3 Điều 11 Thông bốn này;

b) Nghiệm thu chất lượng:

Đối với diện tích s trồng rừng bổ sung thực hiện theo quy định trên khoản 4 Điều 11 Thông tư này;

Đối với diện tích s không trồng rừng bổ sung thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13 Thông tứ này.

Điều 15. Nghiệm thu chăm sóc rừng trồng

1. Thời gian nghiệm thu hạng mục: được triển khai hằng năm sau khi thực hiện những biện pháp kỹ thuật.

2. Những chỉ tiêu nghiệm thu: thực hiện theo quy định tại Mục II Phụ lục II kèm theo Thông bốn này.

3. Phương thức tiến hành: thực hiện theo quy định trên khoản 3 và khoản 4 Điều 11 Thông tứ này.

Điều 16. Nghiệm thu bảo vệ rừng

1. Thời gian nghiệm thu hạng mục: được thực hiện vào cuối năm kế hoạch.

2. Tiêu chuẩn nghiệm thu: thực hiện theo thiết kế được chăm chút và đúng theo đồng giao khoán.

3. Cách thức tiến hành: kiểm tra thực địa cục bộ diện tích, căn cứ bạn dạng đồ kiến thiết để xác xác định trí, ranh giới, tỷ lệ công dụng thực hiện, cụ thể:

a) Trường hợp 100% diện tích rừng không trở nên tác hễ phá hoại: được nghiệm thu hoàn thành 100% khối lượng công việc;

b) Trường vừa lòng rừng bị hủy hoại (chặt phá, xâm lấn, phát, đốt rừng làm nương, rẫy, thay đổi mục đích áp dụng rừng trái pháp luật...), căn cứ tình hình cụ thể sẽ xác định thanh toán giá trị thực hiện hợp đồng theo tỷ lệ, vắt thể:

Người dấn khoán đảm bảo an toàn rừng, fan nhận kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng được giao phát hiện rừng bị xâm hại với báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền (bên giao khoán hoặc tổ chức chính quyền địa phương hoặc kiểm lâm địa bàn): dứt nhiệm vụ bảo đảm an toàn rừng cùng được thanh toán tiền công theo hợp đồng.

Người dìm khoán đảm bảo rừng, fan nhận kinh phí hỗ trợ bảo đảm rừng được giao không phát hiện tại được rừng bị xâm hại hoặc phân phát hiện tuy vậy không báo cho cơ quan có thẩm quyền: không được thanh toán tiền công bảo đảm rừng so với diện tích rừng bị xâm hại, tùy theo mức độ sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Nghiệm thu nuôi dưỡng rừng trồng

1. Thời gian nghiệm thu hạng mục: được triển khai hằng năm sau khi thực hiện những biện pháp kỹ thuật.

2. Những chỉ tiêu nghiệm thu: thực hiện theo quy định trên Mục III Phụ lục II kèm theo Thông bốn này.

3. Phương pháp tiến hành: thực hiện theo quy định trên khoản 3 và khoản 4 Điều 11 Thông bốn này.

Điều 18. Nghiệm thu nuôi dưỡng rừng trường đoản cú nhiên

1. Thời gian nghiệm thu hạng mục: được thực hiện hằng năm sau khi thực hiện những biện pháp kỹ thuật.

Các tiêu chí nghiệm thu: thực hiện theo quy định tại Mục IV Phụ lục II kèm theo Thông tứ này.

3. Phương thức tiến hành: thực hiện theo quy định trên khoản 3 và khoản 4 Điều 11 Thông bốn này.

Điều 19. Nghiệm thu làm giàu rừng trường đoản cú nhiên

1. Thời gian nghiệm thu hạng mục: được triển khai hằng năm sau khi thực hiện các biện pháp kỹ thuật.

2. Những chỉ tiêu nghiệm thu: thực hiện theo quy định tại Mục V Phụ lục II kèm theo Thông tứ này.

3. Cách thức tiến hành:

a) Nghiệm thu khối lượng: thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư này;

b) Nghiệm thu chất lượng: thực hiện theo điểm c và điểm d khoản 4 Điều 11 Thông tư này;

Điều 20. Xử lý rủi ro do các vì sao bất khả kháng

1. Xử trí rủi ro do thiên tai:

a) Chủ đầu tư chi tiêu hoặc đơn vị sử dụng kinh phí chi tiêu nhà nước lập biên phiên bản đánh giá thực trạng thiệt hại, xác minh nguyên nhân, báo cáo cấp tất cả thẩm quyền xem xét quyết định điều chỉnh dự án chi tiêu hoặc điều chỉnh kế hoạch vốn được giao; điều chỉnh kiến thiết và dự toán theo quy định trên Điều 9 Thông tứ này;

2. Cách xử trí rủi ro do các nguyên nhân khác:

Tùy theo quy mô và mức độ thiệt hại, chủ đầu tư hoặc đơn vị chức năng sử dụng kinh phí giá cả nhà nước lập biên bạn dạng đánh giá tình trạng thiệt hại, xác minh nguyên nhân, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

 

Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 21. Trách nhiệm của Tổng viên Lâm nghiệp

1. Tổ chức đánh giá thiết kế, dự toán công trình xây dựng lâm sinh của những dự án do Bộ nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông thôn đưa ra quyết định đầu tư.

2. Kiểm tra định kỳ hoặc tự dưng xuất việc tiến hành công tác lập, thẩm định và đánh giá phê chuyên chú và triển khai của cơ quan, đơn vị bao gồm liên quan.

3. Tham mưu, giúp bộ trưởng liên nghành Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cải cách và phát triển nông thôn trong việc xử lý các vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện Thông tư này.

Điều 22. Trách nhiệm của cấp ra quyết định đầu tư, ra quyết định phê phê chuẩn thiết kế, dự toán

Người ra quyết định đầu tư, quyết định phê chăm nom thiết kế, dự toán theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư này có trách nhiệm:

1. Quyết định câu hỏi phân cấp, ủy quyền triển khai công tác thẩm định, phê lưu ý thiết kế, dự toán phù hợp với quy định của lao lý và đk cụ thể.

2. Thực hiện những quyền, trọng trách của người đưa ra quyết định đầu tư theo quy định của lao lý đối với những dự án do mình quyết định đầu tư.

3. Kiểm tra công tác thẩm định của những cơ quan chuyên môn trực thuộc, xử lý, xử lý kịp thời các vướng mắc.

Điều 23. Trách nhiệm của Sở nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn

1. Tổ chức đánh giá thiết kế, dự toán công trình xây dựng lâm sinh của các dự án do Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh đưa ra quyết định đầu tư.

2. Tham mưu, giúp quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và báo cáo Bộ trưởng Bộ nntt và cải tiến và phát triển nông thôn nhằm xử lý những vướng mắc, tồn tại trong quá trình tiến hành Thông bốn này của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Điều 24. Hiệu lực hiện hành thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

3. Trong trường hợp các văn phiên bản quy phi pháp luật và những tiêu chuẩn viện dẫn tại Thông bốn này được sửa đổi, bổ sung hoặc được sửa chữa bởi văn bạn dạng khác thì áp dụng các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế sửa chữa đó.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan phản ảnh kịp thời về Bộ nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn nhằm nghiên cứu, giải quyết.

Điều 25. Pháp luật chuyển tiếp

1. Kiến thiết dự toán công trình xây dựng lâm sinh đã có được cơ quan bao gồm thẩm quyền thẩm định trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng không được phê duyệt chưa hẳn thẩm định lại.

2. Việc điều chỉnh thi công và dự toán công trình lâm sinh sau đẻ muộn ngày Thông tư này còn có hiệu lực được triển khai theo vẻ ngoài của Thông tư này./.