Đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt hà nội

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 06/2022/QĐ-UBND

Long An, ngày 13 mon 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ THUGOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN, RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHLONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ lý lẽ Tổchức tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ giải pháp sửađổi, xẻ sung, một số điều của hình thức Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức triển khai chính quyềnđịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ quy định Bảovệ môi trường thiên nhiên ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ LuậtGiá ngày trăng tròn tháng 6 năm 2012;

Căn cứ LuậtPhí với lệ phí tổn ngày 11 mon 12 năm 2015;

Căn cứ Nghị địnhsố 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể vàhướng dẫn thi hành một vài điều của luật pháp Giá;

Căn cứ Nghị địnhsố 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng bốn năm năm trước của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định tổ chức các cơquan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực thuộc tw vàNghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2020 của chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng bốn năm năm trước củaChính phủ;

Căn cứ Nghị địnhsố 38/2015/NĐ-CP ngày 14 mon 02 năm 2015 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về quản lý chất thảivà phế truất liệu;

Căn cứ Nghị địnhsố 19/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng bốn năm năm ngoái của chính phủ nước nhà quy định chi tiết thihành một số trong những điều của Luật bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị địnhsố 149/2016/NĐ-CP ngày 11 mon 11 năm năm nhâm thìn về sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều củaNghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm trước đó của chính phủ quy địnhchi máu và lí giải thi hành một trong những điều của cơ chế Giá;

Căn cứ Nghị địnhsố 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng bốn năm 2019 của chính phủ nước nhà quy định giao nhiệm vụ,đặt mặt hàng hoặc đấu thầu hỗ trợ sản phẩm, thương mại dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nướctừ nguồn ngân sách đầu tư chi hay xuyên;

Căn cứ Nghị địnhsố 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của chính phủ nước nhà về cai quản chi giá thành đầutư phát hành công trình;

Căn cứ Thôngtư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm năm trước của cỗ Tài chính về Quy địnhphương pháp định vị chung so với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thôngtư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng tư năm 2014 của cỗ Tài thiết yếu hướng dẫn thựchiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm 2013 của chính phủ;

Căn cứ Thôngtư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm năm 2016 của bộ Tài chủ yếu về sửa đổi, bổsung một trong những điều của Thông bốn số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng bốn năm 2014 của BộTài bao gồm hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm2013 của thiết yếu phủ;

Căn cứ Thôngtư số 14/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của cục Xây dựng về phía dẫn xácđịnh và thống trị chi phí thương mại & dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Thôngtư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 mon 12 năm 2019 của bộ xây dựng về bài toán hướng dẫnxác định và làm chủ chi phí chi tiêu xây dựng;

Căn cứ Thôngtư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của bộ Xây dựng về việc ban hànhĐịnh nấc xây dựng;

Căn cứ Thôngtư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 mon 12 năm 2019 của bộ Xây dựng về việc hướng dẫnxác định giá ca máy và thiết bị kiến thiết xây dựng;

Căn cứ Thôngtư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 mon 12 năm 2019 của bộ Xây dựng về vấn đề hướng dẫnxác định đối chọi giá nhân công xây dựng;

Căn cứ Thôngtư số 02/2020/TT-BXD ngày đôi mươi tháng 7 năm 2020 của cục xây dựng Sửa đổi, té sungmột số điều của 04 thông tư có liên quan đến thống trị chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng;

Thực hiện nay Quyếtđịnh số 4713/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban quần chúng tỉnh vềviệc phát hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách chi tiêu nhà nướcvà danh mục sản phẩm, thương mại dịch vụ công ích thuộc nghành xây dựng trên địa phận tỉnh;

Theo đề nghị củaGiám đốc Sở xây cất tại Tờ trình số 5227/TTr-SXD ngày 28 tháng 12 năm 2021.

Bạn đang xem: Đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt hà nội

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định nàyquy định mức giá tối đa thương mại dịch vụ thu gom, đi lại và cách xử trí chất thải rắn sinhhoạt, rác rến thải sinh hoạt thực hiện nguồn vốn giá thành nhà nước trên địa bàn tỉnhLong An (đã bao hàm thuế GTGT) theo phụ lục thêm kèm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, hộgia đình, các cơ quan, đối chọi vị, tổ chức, doanh nghiệp, đại lý sản xuất kinhdoanh, dịch vụ được cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, cách xử lý chất thải rắnsinh hoạt, rác rưởi thải sinh sống trên địa phận tỉnh.

2. Cơ quan quảnlý bên nước và đối kháng vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, giải pháp xử lý chất thải rắnsinh hoạt, rác thải nghỉ ngơi trên địa bàn tỉnh.

3. Những loại hìnhhoạt đụng trên địa phận tỉnh gồm phát sinh hóa học thải rắn sinh hoạt, rác rưởi thải sinhhoạt.

Điều 3. Lộ trình thực hiện

1. Đơn giá dịch vụ quy định trên Điều 1 của đưa ra quyết định này theo phía đếnnăm 2022, giá thành nhà nước không phải cấp bù kinh phí đầu tư đối với hoạt động thugom, chuyên chở và xử lý rác.

2. Trong quá trình tổ chức triển khai giá thương mại & dịch vụ về rác rưởi nêu trên:

a) nếu như địa phươngthu đủ 100% trên tổng thể các đối tượng người dùng theo lập bộ, nhưng không được tiền thanhtoán túi tiền các thương mại & dịch vụ này thì túi tiền tỉnh cung cấp khoản chênh lệch thiếu thốn đểbù đắp.

b) nếu như địa phươngthu không đủ trên tổng cộng các đối tượng theo lập bộ, thì túi tiền tỉnh ko hỗtrợ khoản chênh lệch thiếu hụt này; khoản thiếu hụt này vì chưng Ủy ban nhân dân cấp huyệntự bằng vận ngân sách để giải quyết.

c) Giao Sở Tàinguyên và môi trường thiên nhiên chủ trì, phối phù hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra,thanh tra vấn đề giá dịch vụ thương mại thu gom, vận tải và giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt,rác thải sinh hoạt, làm cửa hàng để xử lý cung cấp kinh chi phí theo qui định trên.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, đối chọi vị

1. Sở Tàinguyên và Môi trường

a) chủ trì phối hợpvới những sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc tiến hành thu gom, vậnchuyển và cách xử trí rác thải sinh hoạt; tổng hợp tác dụng thực hiện báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh giấc theo quy định.

b) công ty trì tổ chứcphối phù hợp với các đơn vị liên quan liêu trong câu hỏi thanh tra, kiểm tra định kỳ, độtxuất và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân theoquy định của luật pháp có tương quan trong bài toán thu gom, vận chuyển hóa học thải rắnsinh hoạt.

c) Định kỳ hàngnăm, báo cáo Ủy ban dân chúng tỉnh tác dụng thực hiện việc thu gom, vận chuyển vàxử lý chất thải rắn ở trên địa phận tỉnh.

2. Sở xây dựng

Phối hợp với SởTài nguyên và môi trường điều chỉnh, bổ sung giá thương mại dịch vụ xử lý chất thải rắnsinh hoạt, thương mại dịch vụ thu gom, chuyên chở và giải pháp xử lý rác thải sống khi đơn vị nướccó thay đổi về cơ chế pháp pháp luật có tương quan đến giá được phát hành cho phùhợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Trường đúng theo khi các yếu tố cấu thànhđơn giá chuyển đổi và cần thiết phải điều chỉnh giá, Sở kiến tạo phối phù hợp với SởTài nguyên với Môi trường, Ủy ban nhân dân những huyện, thị xã, tp đánh giátác hễ đến mặt bằng giá phổ biến tại địa phương cùng đời sinh sống nhân dân, hoạt độngsản xuất sale của các doanh nghiệp, tổ chức, cá thể trên địa phận trongphương án giá, thanh tra rà soát xây dựng lại giá trước khi trình Ủy ban quần chúng. # tỉnhphê để ý làm cơ sở thực hiện theo quy định.

3. Sở Kế hoạchvà Đầu tư

Chủ trì, phối hợpvới các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, khuyến cáo với Ủy ban dân chúng tỉnhchính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ các dự án đầu tư xử lý chất thải rắn,rác thải sinh hoạt trên địa phận tỉnh. Kêu gọi, huy động những nguồn lực, đẩy mạnhxã hội hóa, tăng cường thu hút đầu tư chi tiêu cho công tác làm việc thu gom, vận tải và xử lýchất thải rắn, rác rưởi thải làm việc trên địa phận tỉnh.

4. Sở Tàichính

Tổ chức thẩm địnhphương án giá, phương án giá điều chỉnh của cơ quan làm chủ nhà nước chuyênngành khi thừa nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Cục thuế tỉnh

Hướng dẫn những tổchức, cá nhân thực hiện dịch vụ thu gom, chuyển vận rác thải ở trong việcsử dụng hội chứng từ thu; đăng ký, kê khai cùng nộp những khoản thuế vào giá thành nhànước theo quy định.

6. Đề nghị Ủyban mặt trận Tổ quốc vn và những Đoàn thể tỉnh

Đẩy to gan lớn mật công táctuyên truyền, chuyển vận trong đoàn viên, hội viên cùng quần chúng nhân dân gương mẫuthực hiện công tác làm việc thu gom, chuyển vận và xử trí chất thải rắn, rác rưởi thải sinh hoạt.

7. Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố

b) địa thế căn cứ mức giátối đa được lao lý tại Điều 1 đưa ra quyết định này, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện cótrách nhiệm phương tiện giá ví dụ trên nguyên tắc không vượt mức giá thành tối đa.

Xem thêm: Hỏi Nhanh Đáp Ngắn #35 Q: Chụp Ảnh Lưu Niệm Tiếng Anh Là Gì ?

c) tổ chức thôngbáo công khai đến đối tượng người dùng thuộc diện cần trả chi phí dịch vụ, giá thương mại & dịch vụ theoquy định, tuyên truyền nâng cao ý thức của dân chúng trong việc thực hiện nộp tiềndịch vụ tương đối đầy đủ và tham gia giám sát quality dịch vụ do những đơn vị cung ứng dịchvụ triển khai trên địa phận quản lý.

d) tổ chức triển khai việc lậpbộ đảm bảo an toàn đúng, đầy đủ và phụ trách với Ủy ban dân chúng tỉnh trong quátrình triển khai tiến hành việc thu gom, vận chuyển, cách xử trí chất thải rắn sinhhoạt.

đ) chỉ huy Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn:

- triển khai việcthu gom, vận động rác thải sinh hoạt mang lại điểm tập trung rác thải theo quy định.

- Lập bộ và phânđịnh rõ các đối tượng người dùng phát sinh hóa học thải làm cửa hàng thu đúng, thu đầy đủ giá dịch vụthu gom, chuyên chở và giải pháp xử lý chất thải rắn, rác rến thải sinh hoạt thích hợp quy định.

e) Tăng cườngcông tác tuyên truyền, phổ biến điều khoản về bảo vệ môi trường và các quy địnhcủa Ủy ban dân chúng tỉnh về việc thu gom, chuyên chở và xử lý chất thải rắn,rác thải sinh hoạt.

g) tăng tốc côngtác kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đáp ứng dịch vụ thugom, vận chuyển rác thải ngơi nghỉ để nâng cấp chất lượng dịch vụ.

h) Định kỳ hàngnăm, báo cáo kết quả triển khai gửi về Sở khoáng sản và môi trường thiên nhiên để tổng hợp,báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng khi gồm yêu ước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Đơn vị cung ứngdịch vụ thu gom, vận chuyển, giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, rác thải sinh hoạt

a) Đảm bảo thực hiệndịch vụ thu gom, vận chuyển, giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, rác rến thải sinh hoạttheo đúng hợp đồng đã ký kết, khẳng định với cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền.

b) lúc thu tiềnphải sử dụng biên lai hoặc hóa đối chọi thu tiền theo như đúng quy định với thu đúng mứcgiá đã niêm yết hoặc thông báo.

c) Nộp đầy đủ, kịpthời những khoản thuế vào giá thành nhà nước theo quy định.

d) tất cả trang thiếtbị thu gom, chuyển động và xử rác hóa học thải rắn, rác thải sinh hoạt đảm bảo vệsinh môi trường.

đ) tổ chức triển khai thugom, di chuyển và xử rác hóa học thải rắn, rác rến thải sống tại những địa phươngđúng tần suất, không để tồn dư rác thọ ngày nhằm đảm đảm bảo sinh môi trường.

9. Công ty nguồnthải, đại lý phát sinh hóa học thải

Tập kết rác rến thảiđúng khu vực quy định; ký hợp đồng dịch vụ thương mại thu gom, di chuyển và xử rác hóa học thảirắn, rác rưởi thải sống với đơn vị thu gom theo mức ngân sách được Ủy ban quần chúng cấphuyện ban hành; thanh toán toàn bộ ngân sách theo hợp đồng dịch vụ.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. đưa ra quyết định nàycó hiệu lực hiện hành thi hành tính từ lúc ngày 25 mon 01 năm 2022; vàbãi bỏ ra quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 10 mon 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dântỉnh về giá dịch vụ thương mại thu gom, vận chuyển, giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàntỉnh năm 2020.

2. Chánh Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc những Sở: kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xâydựng, Tài nguyên và Môi trường, bốn pháp; cục trưởng cục Thuế tỉnh, chủ tịch Ủyban nhân dân những huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá thể có liên quanthi hành ra quyết định này./.

nơi nhận: - Như Điều 5; - cỗ Xây dựng; - cỗ Tài chính; - cỗ Tài nguyên cùng Môi trường; - viên KSTTHC – Văn phòng chủ yếu phủ; - viên KTVB QPPL – bộ Tư pháp; - TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh; - TT.UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh; - CT, các PCT.UBND tỉnh; - Cổng tin tức điện tử tỉnh; - công báo tỉnh; - Phòng: KTTC, THKSTTHC; - Ban Nội thiết yếu – Tiếp công dân; - Lưu: VT, Nguyên. QD_QPPL_DON GIA XU LY RAC (5227)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Minh Lâm

BẢNG PHỤ LỤC GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂNVÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm theo ra quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 13 mon 01 năm2022 của Ủy ban quần chúng tỉnh Long An)

STT

DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ

ĐƠN VỊ TÍNH

NHÓM I

NHÓM II

I

Hộ gia đình

1

Khu vực đô thị

1.1

Hộ có nhân khẩu ≤ 2 người

đồng/tháng/hộ

29.076

27.685

1.2

Hộ bác ái khẩu ≤ 3 người

đồng/tháng/hộ

48.460

46.141

1.3

Hộ có nhân khẩu ≤ 4 người

đồng/tháng/hộ

67.844

64.598

1.4

Hộ có nhân khẩu > 4 người

đồng/tháng/hộ

87.228

83.054

1.5

Tính theo khối lượng rác

đồng/kg

646

615

1.6

Trường hợp đơn vị chức năng thu gom triển khai thu gom rác tận nhà hộ dân vào hẻm:

- Chiều lâu năm hẻm ≤ 200m thì nhân thêm thông số điều chỉnh: 1,09.

- Chiều lâu năm hẻm >200m thì nhân thêm hệ số điều chỉnh: 1,14.

2

Khu vực nông thôn

2.1

Hộ nhân ái khẩu ≤ 2 người

đồng/tháng/hộ

22.122

21.070

2.2

Hộ bác ái khẩu ≤ 3 người

đồng/tháng/hộ

36.869

35.117

2.3

Hộ bác ái khẩu ≤ 4 người

đồng/tháng/hộ

51.617

49.164

2.4

Hộ nhân ái khẩu > 4 người

đồng/tháng/hộ

66.365

63.211

2.5

Tính theo cân nặng rác

đồng/kg

586

557

II

Hộ tởm doanh, cơ sở kinh doanh, công ty sản xuất.

1

Khối lượng rác rưởi 1000 kg/tháng

đồng/kg

657

625

III

Cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp bên nước, lực lượng công an, vũ trang, trường học

1

Có bài bản 100 fan (Trường học bao gồm quy tế bào > 1000 học tập sinh, sinh viên)

đồng/tháng/đơn vị

1.521.819

1.427.837

5

Tính theo khối lượng rác

đồng/kg

937

879

IV

Bến, bãi

1

Khối lượng rác rưởi 1.000 kg/tháng

đồng/kg

657

625

V

Chợ, trung trung ương thương mại

1

Chợ bao gồm ban cai quản chợ, Trung vai trung phong thương mại

1.2

Khối lượng rác (TTTM)

2.464.610

2.343.299

1.4

Khối lượng rác rưởi từ 5,0 tấn/tháng cho ≤ 10,0 tấn/tháng

đồng/tháng/chợ (TTTM)

4.929.220

4.686.598

1.5

Khối lượng rác > 10,0 tấn/tháng

đồng/tấn

657.229

624.880

2

Chợ không có ban cai quản chợ

2.1

Khối lượng rác rến 150 kg/tháng

đồng/kg

657

625

VI

Vận chuyển rác

1

Cự ly ≤ 20km

đồng/tấn

103

102

2

Cự ly ≤ 30km

đồng/tấn

126

124

3

Cự ly ≤ 40km

đồng/tấn

142

140

4

Cự ly ≤ 50km

đồng/tấn

156

153

5

Cự ly ≤ 60km

đồng/tấn

167

165

6

Cự ly ≤ 70km

đồng/tấn

174

172

7

Cự ly ≤ 80km

đồng/tấn

184

181

8

Cự ly ≤ 90km

đồng/tấn

193

190

9

Cự ly ≤ 100km

đồng/tấn

201

198

10

Cự ly ≤ 110km

đồng/tấn

209

206

11

Cự ly ≤ 120km

đồng/tấn

217

213

VI

Xúc rác bằng cơ giới:

đồng/tấn

14,62

14,18

Trong đó:

- team I: thànhphố Tân An, các huyện: Thủ Thừa, Bến Lức, Đức Hòa, yêu cầu Giuộc, đề nghị Đước, Tân Trụ,Châu Thành.

- nhóm II: thị xãKiến Tường, các huyện: Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Mộc Hóa, ĐứcHuệ.