Đề thi học sinh giỏi vật lý 9 cấp tỉnh năm 2017 2018

     
Đề thi HSG cung cấp tỉnh lớp 9 Đề thi HSG lớp 9 môn vật lí Đề thi HSG cấp cho tỉnh môn thứ lí lớp 9 Đề thi HSG lớp 9 năm 2017-2018 Ôn thi HSG lớp 9 môn đồ lí Luyện thi HSG môn thứ lí lớp 9

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi vật lý 9 cấp tỉnh năm 2017 2018

*
pdf

Đề thi HSG môn tiếng Anh lớp 9 năm 2017-2018 - chống GD&ĐT Thái Nguyên


*
pdf

bộ đề thi học sinh giỏi môn vật lí lớp 9 cung cấp huyện năm 2020-2021


Xem thêm: Hướng Dẫn Siêu Âm Tổng Quát Là Gì ? Siêu Âm Tổng Quát Là Gì Và Những Vấn Đề Liên Quan

*
pdf

Đề thi HSG môn đồ vật lí lớp 9 năm 2017-2018 - phòng GD&ĐT Thái Nguyên


Nội dung

xcuvsxsocraoDUC vAoAo r4ouE rnr cniNn rn(IcDE THI CHQN HgC SINH GIOI LoPNAU Hgc 2or7 - zorlUBND TiNH rHAt.^v0rY(^y"f,,"9ilnnON THI: vdrThdd gian lhm bdri: 150 phfit (rh6ng ki thdi gian giao de)(4,5 tli6m): An, Binh vd Tung cung khoi khô hanh fii 4 lip 8 gio Oe ei een B, vdi8 km. Do đưa ra c6 mOt xe dap tliQn nOn An chd Binh ct6n q, r6i li6n xoay lai c16n Tirng vcricing rnQt van ti5c vr: 16 km/h. Tiong hic d6 Tung di bO den iftin B voi vfln tdcvz:4 km/h.1. H6i Tung dtin B hic m6y gid ? Qudng duong Ttlg phii iti b0 la bao nhi6u km?z.p6 An dtin B dring 9 gid, A" quận 6 Binh tai mQt tli6m ndo d6 rdi lap tuc quay lpi chdTirng cung v6 B, B.inh ti6p tuc di bO ve e, Tim qudng {"ryg di 99 cta.Tirng vi cria P1"hBinh c16n B hic m6y gio ? Biet xe d4p diQn lu6n chuy6n dQng il€u vdi vQn tdc vr, nhirngngudi di b0 lu6n di vcri vfln tdc vz.BAi 2. (4,0 di6m): C6 hai binh c6ch nhiQt, m5i Umn chr?a 3009 nu6c. Ban dAu binh 1nu6c c6 nhiQt dQ tor 55,60C vd binh 2 nuoc c6 nhi-et ttQ toz: 300C. Ldy ra 1009 nudc tilbinh 1 d6 quý phái binh 2 rOi ttru6y d€u. Khi dd cdn bing nhiQt, tu binh 2I6y ra 1009 nu6c ddsang binh t rOi ttru6y d€u. Coi ring đưa ra c6 sg trao AOi nniet gita cdc lugng nu6c, b6 quasg h6a hoi cria nudc vd mgi mdt m6t nhiet1. Tinh nhiet d0 cria nudc 6 binh 2 vd binh I khi cdn b5ng nhiQt vd hiQu nhiQt d0 crianudc trons nhị binh lúc d6.Z. Ci AO Ai OO tai ntru ttr€ voi cirng 1009 nu6c lay.ra. Tirn sd lAn d6 tu binh 2 sangbinh 1 AC frieu nhiet dQ cria nu6c trong nhị binh lúc cdn bdng nhipt la 0,4oC.AR :Bii1..:kh6c.-,Bni 3. (5,5 tli6m): mang đến m4ch diQn nhu hinh 1, d Đồ án giỏi nghiệp Cách dạy dỗ trẻ Đơn xin việc Bài tiểu luận Kỹ năng Ôn thi Đề thi Violympic Mẫu tờ trình Đơn xin nghỉ việc Trắc nghiệm Mẫu giấy ủy quyền