Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện phổ yên tỉnh thái nguyên

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 145/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊNGIANG GIAI ĐOẠN 2022-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ luật pháp Tổ chức tổ chức chính quyền địaphương ngày 19 mon 6 năm 2015; dụng cụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của nguyên tắc Tổchức cơ quan chính phủ và phép tắc Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 mon 11 năm2019;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ khí cụ Xây dựng ngày 18 tháng6 năm 2014; phương pháp Sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của phép tắc Xây dựng ngày 17 mon 6năm 2020;

Căn cứ vẻ ngoài Quy hoạch ngày 24tháng 11 năm 2017;

Căn cứ chỉ thị số 41/CT-TTg ngày01 mon 12 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ nước nhà về một số chiến thuật cấp bách tăngcường quản lý chất thải rắn;

Căn cứ quyết định số 491/QĐ-TTg ngày thứ 7 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng cơ quan chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lượcquốc gia thống trị tổng hợp chất thải rắn mang đến năm 2025 với tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ đưa ra quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng chính phủ phê cẩn thận Đề án tăng cườngcông tác làm chủ chất thải nhựa sinh sống Việt Nam;

Theo ý kiến đề nghị của giám đốc Sở Tàinguyên và môi trường tại Tờ trình số 839/TTr-STNMT ngày thứ 7 tháng 12 năm 2021.

Bạn đang xem: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện phổ yên tỉnh thái nguyên

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ban hành kèm theo đưa ra quyết định này Đề án “Quản lýchất thải rắn làm việc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang quy trình 2022-2025, địnhhướng cho năm 2030” (đính kèm Đề án).

Điều 2. Giao Sở khoáng sản và môi trường thiên nhiên chủ trì, phối hợpvới các Sở, ban, ngành cấp cho tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, tp và những tổchức, cá thể có liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh văn phòng và công sở Ủy ban dân chúng tỉnh; người đứng đầu SởTài nguyên và Môi trường; giám đốc (Thủ trưởng) những Sở, ban ngành, đoàn thể cấptỉnh; quản trị Ủy ban nhân dân các huyện, tp và các tổ chức, cá thể cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định gồm hiệu lực tính từ lúc ngàyký./.

Nơi nhận: - Như Điều 3 của Quyết định; - cỗ Tài nguyên cùng Môi trường; - TT. Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh; - nhà tịch, các PCT ubnd tỉnh; - Sở TN&MT (03 bản); - LĐVP, P.KT; - Lưu: VT, hdtan (01 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Nhàn

ĐỀ ÁN

PHẦN MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾTXÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Thời gian qua, dưới sự quan tâm, lãnhđạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của tỉnh ủy, HĐND và ủy ban nhân dân tỉnh, tài chính của thức giấc KiênGiang đã bao hàm chuyển vươn lên là tích cực. Đời sống của tín đồ dân ngày 1 cải thiệnvà nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, với vận tốc phát triển kinh tế tài chính - làng hội, đô thịhóa với công nghiệp hóa không chấm dứt gia tăng, vào khi các giải pháp đảm bảo an toàn môitrường nói chung, chất thải rắn làm việc nói riêng chưa đồng bộ, thức giấc KiênGiang sẽ phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm và độc hại môi trường vày rác thải. Lượngrác thải tạo ra ngày càng những và đa dạng chủng loại về chủng loại, đặc biệt là các loạirác khó xử lý nhưng chưa được phân loại, thu gom, xử lý đáp ứng nhu cầu các yêu cầutheo phép tắc về bảo đảm môi trường. Tại các khu đô thị vẫn còn đó tình trạng vứtrác thải ko đúng luật pháp ở các khu vực công cộng, hóa học thải ngơi nghỉ thảitrực tiếp ra biển; tại các vùng nông thôn có tương đối nhiều nơi chưa có phương án thugom, vận chuyển, cách xử lý rác, chứng trạng xả rác rến ra ao, hồ, sông, rạch còn khôn cùng phổbiến gây mất cảnh quan sinh thái, độc hại môi trường.

Nguyên nhân chính là do trên địa bàntỉnh chưa xuất hiện cơ sở cách xử trí chất thải rắn sống có công nghệ và quá trình kỹthuật xử lý đáp ứng được trọng lượng rác thải phát sinh hàng ngày, chủng loạirác rất cần được xử lý đạt quy chuẩn; phương tiện đi lại thu gom, vận chuyển không đáp ứngđược nhu yếu thực tế cùng phân các loại rác thải tại nguồn; công tác tuyên truyền cácquy định lao lý về bảo vệ môi trường đang được đon đả nhưng chưa đúng mức,có lúc sở hữu tính hiệ tượng nên kết quả chưa cao; vai trò của các cơ quan, đơnvị chưa tiến hành đầy đủ; lực lượng cán bộ làm công tác cai quản môi ngôi trường cấphuyện và xã không đủ và yếu hèn về trình độ nghiệp vụ; ý thức trọng trách và nhậnthức của fan dân về công tác thu gom, cách xử trí rác thải không cao.

Những vì sao nêu trên là trở ngạilớn trong công tác bảo vệ môi trường với phát triển bền bỉ của tỉnh. Bởi vì đó, việchoàn thiện hệ thống, chính sách trong công tác thống trị chất thải nghỉ ngơi trên địabàn toàn tỉnh giấc là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo rác thải buộc phải được thu gom, vậnchuyển, xử lý đáp ứng nhu cầu các yêu mong về bảo đảm an toàn môi trường, đặc biệt theo đúng quyđịnh Luật đảm bảo môi trường năm 2020 có hiệu lực hiện hành thi hành vào trong ngày 01 mon 01năm 2022, từng bước nâng cấp chất lượng cuộc sống thường ngày người dân, góp thêm phần vào mụctiêu tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh.

Để tổ chức triển khai thực hiện kết quả côngtác phân loại, thu gom, tải và xử trí rác thải làm việc trên địa phận tỉnh,UBND tỉnh tổ chức xây dựng “Đề án thống trị chất thải rắn ngơi nghỉ trên địabàn tỉnh Kiên Giang quá trình 2022 - 2025 định đào bới năm 2030”,trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác làm chủ chất thải rắn trong thời gianqua, đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, trong đó phân công cụthể trách nhiệm cho các sở, ngành, đoàn thể, UBND các cấp cùng tổ chức, cá nhân,hộ gia đình để tổ chức tiến hành một cách đồng bộ và đạt công dụng cao.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝXÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Luật bảo vệ môi trường năm 2020;

- pháp luật xây dựng năm 2014 và chính sách Xâydựng sửa đổi năm 2020;

- biện pháp Quy hoạch năm 2020;

III. PHẠM VI ĐỀ ÁN

Phân loại, thu gom, chuyên chở và xửlý rác rưởi thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Phần I

CÔNG TÁC QUẢNLÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

I. HIỆN TRẠNG QUẢNLÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

1. Cơ chế, chính sách và quy hoạchquản lý

Trên đại lý Nghị quyết của Hội đồngnhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã phát hành các quyết định, kế hoạch ví dụ hóa vấn đề tổ chứctriển khai thực hiện nhằm bức tốc công tác cai quản chất thải rắn trên địabàn tỉnh, từng bước giải quyết các vấn đề ô nhiễm và độc hại môi trường do chất thải rắn,cụ thể như sau:

Theo Đồ án quy hoạch cai quản chất thảirắn vùng thức giấc Kiên Giang cho năm 2025, trên địa bàn tỉnh gồm 56 trạm trung chuyểnchất thải rắn (10 trạm city và 46 trạm nông thôn), 07 khu giải pháp xử lý chất thải rắnliên huyện; 07 bến bãi chôn lấp khu vực đô thị; trăng tròn bãi chôn lấp quanh vùng nông thônvà 10 lò đốt buôn bản đảo. Nội dung chính của quy hướng đã đưa ra được những dự báo vềkhối lượng phân phát sinh, khẳng định phương thức và phân vùng thu gom, vận chuyển,xác định được vị trí, số lượng và quy mô hiệu suất xử lý của các cơ sở cách xử lý chấtthải rắn sinh hoạt tuy thế chưa tập trung vào những vấn đề tương quan đến phân loạirác thải trên nguồn, phương pháp thu gom, vận động và technology xử lý đáp ứngyêu cầu sau khoản thời gian rác thải đã có được phân loại.

2. Tổ chức bộ máy quản lý cùng phâncông trách nhiệm

Theo hiện tượng tại khoản 6 Điều 78 vàkhoản 6 Điều 79 Luật đảm bảo môi trường năm 2020, ubnd tỉnh có trọng trách quyhoạch, sắp xếp quỹ đất mang đến khu cách xử trí chất thải rắn sinh hoạt, tiến hành việcgiao khu đất kịp thời để triển khai xây dựng và vận hành khu giải pháp xử lý chất thải rắnsinh hoạt trên địa bàn; sắp xếp kinh mức giá cho việc đầu tư xây dựng và quản lý hệthống thu gom, lưu giữ, trung chuyển, đi lại và xử trí chất thải rắn sinh hoạt;hệ thống những công trình, biện pháp, thiết bị nơi công cộng phục vụ thống trị chất thảirắn ở trên địa bàn; quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạtcủa hộ gia đình, cá nhân; giá so với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý;hình thức và mức chi phí dịch vụ hộ gia đình, cá nhân phải đưa ra trả dựa trên khối lượnghoặc thể tích rác đã có được phân loại.

Theo lý lẽ tại Nghị định số107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng bốn năm năm trước quy định tổ chức cáccơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương,Sở tài nguyên và môi trường xung quanh là cơ quan trình độ tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnh quảnlý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, địa chất, khí tượng thủy văn, môi trườngvà đặc biệt là thống trị chất thải rắn.

Ở các địa phương, công tác làm việc quản lýNhà nước chất lượng thải rắn sinh hoạt do ubnd huyện, thành phố tiến hành quản lýchung cùng tùy thực trạng thực tế, ủy ban nhân dân huyện, thành phố sẽ giao chống Tài nguyênvà môi trường thiên nhiên hoặc Phòng tài chính Hạ tầng tốt BQL công trình xây dựng công cộng tổ chứcthực hiện nay thu gom, vận chuyển, giải pháp xử lý hoặc chuyển đến những bãi rác. Mối cung cấp kinhphí triển khai thu gom, vận chuyển, cách xử trí được thực hiện từ ngân sách sự nghiệpmôi trường với giá dịch vụ thương mại thu gom, chuyển động rác thải làm việc từ mối cung cấp vốnngân sách công ty nước (tuy nhiên nguồn thu hiện vẫn còn đó thấp).

II. HIỆN TRẠNGPHÁT SINH, thu lượm VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT (CTRSH)

1. Thực trạng phát sinh và công tácthu gom, vận chuyển, xử trí CTRSH đô thị

- Nguồn gây ra CTRSH chủ yếu từ hộgia, những khu thương mại dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, vô cùng thị, chợ,...), côngsở (cơ quan, ngôi trường học, bệnh viện,...), khu nơi công cộng (bến tàu, bến xe, sânbay, công viên, khu chơi nhởi giải trí, mặt đường phố,...), dịch vụ công cùng (quétđường, cắt tỉa cây xanh), tại những cơ sở sản xuất, chế biến,...

- khối lượng CTRSH city phát sinhngày càng gia tăng, tùy nằm trong vào quy mô dân sinh của đô thị, mức sinh sống của ngườidân, vận tốc đô thị hóa, công nghiệp hóa cùng du lịch. Theo thống kê thống kê năm2020, tổng dân số của 27 phường và thị xã trên địa bàn tỉnh là 528.435 người(chiếm 29,5 % số lượng dân sinh cả tỉnh) thì lượng CTRSH phạt sinh khoảng 567 tấn/ngày.

- công tác làm việc phân một số loại và phương thứcthu gom, vận chuyển: hiện nay, trên địa phận tỉnh chưa vận dụng nhân rộng chươngtrình phân nhiều loại rác thải tại nguồn. CTRSH thành phố được nhặt nhạnh bằng những phươngtiện thu nhặt tại mối cung cấp và các phương tiện thể vận chuyển bao gồm tải trọng nhỏ tiến hànhthu gom tại các vị trí công cộng, trên vỉa hè, mặt đường phố, tại đại lý sản xuất,kinh doanh, dịch vụ,... Sau thời điểm đã đầy tải, sẽ dịch rời về trạm trung chuyểnvà đưa CTRSH đến xí nghiệp sản xuất xử lý bằng phương tiện đi lại vận chuyển tất cả tải trọng lớn.Tần suất và tỷ lệ thu gom dựa vào vào các yếu tố như địa điểm địa lý, thành phầnvà khối lượng chất thải, nguồn nhân lực và chính sách làm chủ chất thải. Thờigian qua, với công ty trương buôn bản hội hóa trong lĩnh vực bảo đảm môi trường của nhà nước,việc thu gom, chuyên chở CTRSH vày doanh nghiệp công ích thực hiện. Nguồn kinhphí thực hiện hoạt động thu gom, đi lại CTRSH đô thị bởi vì Nhà nước bù đắp mộtphần từ thu nhập phí dọn dẹp trên địa bàn tỉnh. Trong thời hạn 2020, tỷ lệ thu gomđạt khoảng tầm 90,87 %, như vậy sót lại 9,13 % trọng lượng CTRSH ko được thu gomvà bị thải quăng quật ra môi trường xung quanh xung quanh. Trong số những vấn đề bít tất tay của cácđô thị bây giờ trong công tác thu gom CTRSH là thiếu các điểm hẹn cùng trạmtrung đưa rác.

- hiện nay tại, trên địa phận tỉnh gồm 01nhà máy cách xử trí CTRSH đang quản lý và vận hành chính thức, với công suất xử lý 200 tấn/ngày,tiếp thừa nhận CTRSH gây ra trên địa bàn thành phố Rạch giá và một trong những huyện lân cận;khu giải pháp xử lý rác thải thành phố Hà Tiên, thị trấn Châu Thành, Vĩnh Thuận đang hoạt động;nâng tỷ lệ xử lý, chôn tủ hợp vệ sinh đạt 44 %; 03 khu cách xử trí tại thị xã GiồngRiềng, Giang Thành, Kiên Lương vẫn trong quy trình hoàn tất những thủ tục.

2. Thực trạng phát sinh cùng công tácthu gom, vận chuyển, giải pháp xử lý CTRSH nông thôn

- Năm 2021, toàn tỉnh có 117 xã, vớitổng số dân là 1.264.114 fan (chiếm 70,5 %), lượng rác rến thải phát sinh 707 tấn/ngày.Thực hiện công tác mục tiêu đất nước về thi công xã nông làng mới, các hộdân được trả lời phân các loại rác trên hộ mái ấm gia đình và đang rất được triển khai tích cực,từ kia đã nâng cấp nhận thức của tín đồ dân vào việc đảm bảo môi trường sinh sống địaphương.

- Ở một số khoanh vùng nông xã CTRSH đượccác đơn vị chức năng dịch vụ môi trường xung quanh hoặc các hợp tác xã, tổ tự quản ngại thu gom, vận chuyểnđến các bãi rác lộ thiên safari world tự phạt chiếm khoảng tầm 71 %, khoảng 16 % được cách xử lý tạicác xí nghiệp sản xuất phân compost cùng 13 % được cách xử trí bằng phương thức đốt. Tuynhiên, do con số xe được vật dụng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu được yêu cầu nên một sốnơi vẫn phải thực hiện xe công nông và những phương nhân thể thô sơ khác. Thiếu hụt phươngtiện, thời hạn thu gom không đồng điệu nên tình trạng hóa học thải rắn sinh hoạtvẫn tồn kho trong khu dân cư. Hầu hếtở làng vùng sâu tần suất thu gom từ bỏ 2-3 ngày/lần, có nơi từ 4 - 5 ngày thugom một lần. Điểm tập kết chất thải rắn làm việc thường sắp xếp ở đầu xóm, mặtđường giao thông chính của xã, không đậy đậy kín đáo dẫn đến độc hại môi ngôi trường vàlàm mất cảnh quan xóm, làng.

- Đối cùng với các khoanh vùng vùng sâu, vùngxa khó khăn về tuyến phố thu gom sẽ tiến hành người dân cách xử lý tại hộ gia đình, cụthể: rác rến thải hữu cơ dễ dàng phân bỏ được áp dụng làm thức ăn gia súc, gia cầm, ủphân compost; rác phế truất liệu (kim loại, bìa carton, giấy,...) gom bán phế liệu;chất thải khác chôn lấp hoặc đốt hoặc thải ra ao, hồ, sông, rạch.

(Chitiết tại Phụ lục 1 đính kèm).

3. Hiện trạng tổ chức lượm lặt ởcác tuyến huyện

Theo thống kê bây chừ trên địa phận tỉnhcó 46 xe chuyên được sự dụng do đối kháng vị thống trị thu gom cấp huyện làm chủ để vận chuyểnrác thải mang đến nơi xử trí (trong này cũng đã có rất nhiều xe bị hư hỏng hoặc đã cũ vàthường xuyên hỏng hỏng); ngay gần 950 xe cải tiến, từ chế, đẩy tay nhằm thu gom rác rưởi thảiđến điểm tập trung. Mặc dù nhiên, do con số xe được máy vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đượcnhu cầu nên một trong những nơi vẫn phải sử dụng xe công nông và những phương nhân thể thô sơkhác. Thiếu phương tiện, thời hạn thu gom không đồng bộ nên tình trạng chấtthải rắn, hóa học thải nghỉ ngơi vẫn tồn đọng trong quần thể dân cư. Phần đông các tuyếnthu gom làm việc xã vùng sâu đề xuất từ 2 đến 3 ngày/lần, thậm chí có vị trí 4-5 ngày mớithu gom một lần. Điểm tập trung chất thải rắn sinh sống thường sắp xếp ở đầu xóm,mặt đường giao thông vận tải chính của xã, không bít đậy kín đáo dẫn đến ô nhiễm và độc hại môi trườngvà có tác dụng xấu cảnh quan xóm, làng,...

Bên cạnh đó, những không ổn trong vấnđề quy hướng các địa điểm xử lý rác rưởi còn không phù hợp lý, dẫn cho tình trạng từng xãcó một bãi rác lộ thiên, hay những bến bãi chôn lấp hóa học thải không bảo đảm an toàn yêu cầukỹ thuật vẫn phạt sinh. Qua rà soát thực trạng cho biết thêm mỗi làng mỗi kho bãi rác lộthiên đang gây phần nhiều hiện tượng ô nhiễm môi trường cục bộ tại các địa phương làkhông tránh khỏi.

Công tác tổ chức triển khai thu gom ở các tuyếnhuyện nói chung, trong những số đó có hóa học thải ngơi nghỉ nông xã hiện chưa được quantâm đúng mức. Quanh đó ra, hiện chưa có cơ chế hỗ trợ mang đến các chuyển động quảnlý thu gom hóa học thải nông thôn. Công tác xã hội hóa các vận động thu gom chấtthải rắn sống nông thôn gặp nhiều trở ngại do dìm thức của xã hội cònhạn chế. Cùng với đó, ý thức tín đồ dân về thu gom, phân các loại rác thải chưa tốtcũng làm nặng nề khăn thêm vào cho vấn đề về lượm lặt rác thải nông thôn hiện nay,...trong đó, vấn đề về phương tiện đi lại thu gom cũng tương đối nan giải.

(Chitiết trên Phụ lục 2 gắn kèm)

4. Công tác thực thi thực hiệnquy hoạch

Thực tế CTRSH phát sinh thấp hơn nhiềuso với đoán trước trong quy hoạch yêu cầu quy mô hiệu suất tại những cơ sở xử trí CTR đãvà đang chi tiêu thấp hơn nhiều so cùng với quy hoạch. Ví dụ, dự báo lượng CTRSH phátsinh năm 2015 là 1.803,7 tấn/ngày; năm 2020 là 2.510,1 tấn/ngày. Thực tế CTRSHphát sinh năm 2020 khoảng chừng 1.274 tấn/ngày.

Tính đến thời gian hiện tại, gồm 1/7cơ sở xử trí CTR vùng tỉnh cùng vùng thị xã đã chuyển vào chuyển động (Nhà máy cách xử trí rácthải thành phố Rạch Giá), 03 đại lý đang tiến hành đầu tư chi tiêu xây dựng cùng hoàn chỉnhhồ sơ (Giồng Riềng, Giang Thành, Kiên Lương), 01 cửa hàng đã tịch thu chủ trương đầutư (Phú Quốc) và hiện dự án đang được tôn tạo để chuyển động trở lại, 01 cơ sởđang trong quá trình làm hồ sơ thủ tục để đấu thầu chọn lọc nhà chi tiêu (Phú Quốc).Còn 1 đại lý (U Minh Thượng) chưa có nhà đầu tư. Ví dụ như sau:

Danh sách quy hoạch các đại lý xử lý chấtthải rắn ngơi nghỉ trên địa bàn tỉnh

STT

Cơ sở/ dự án xử lý CTR

Tên chủ cơ sở/ dự án

Công suất (tấn/ngày)

Quy mô (ha)

Hiện trạng hoạt động/ đầu tư

01

Nhà máy giải pháp xử lý rác thành phố Rạch giá (Hòn Đất)

Công ty CP ĐT - trở nên tân tiến Tâm Sinh Nghĩa

200

25

Bắt đầu vận động từ mon 9/2011. Đang lập ĐTM tăng năng suất lên 500 tấn/ngày

02

Nhà máy cách xử lý rác Long Thạnh (Giồng Riềng)

245

10 ha

Đã kiểm tra nghiệm

03

Nhà máy xử lý rác trung tâm Hằng (Giang Thành)

100

14,7

Đã được phê săn sóc ĐTM

04

Nhà máy xử trí rác nghỉ ngơi Kiên Lương

100

17,55

Đã được phê chuẩn y ĐTM từ thời điểm năm 2015. Đã ngừng đầu tư xây dựng và chuẩn bị vận hành demo nghiệm

05

U Minh Thượng

Chưa có nhà đầu tư

06

Nhà máy cách xử lý rác bãi Bổn

Công ty CP năng lượng tái chế tác Toàn Cầu

200

10,4 ha

Đã thu hồi chủ trương đầu tư. Hiện dự án công trình đang được cải tạo để chuyển động trở lại

07

Nhà máy xử lý rác Phú Quốc

(đang đấu thầu sàng lọc nhà đầu tư)

300

Khoảng 14 ha

Đã kết thúc bước sơ tuyển

Toàn tỉnh không có bãi chôn lấp hóa học thảirắn hòa hợp vệ sinh quản lý theo quy hướng (trừ tp Hà Tiên được chính phủÚc tài trợ thiết kế, xây dựng kho bãi chôn che hợp dọn dẹp và sắp xếp nhưng quản lý chưa đảmbảo yêu cầu kỹ thuật). Đến nay, những bãi rác chưa được biến hóa công năngthành trạm trung chuyển, không hình thành trạm trung chuyển hóa học thải theo quyhoạch.

Hiện tại, còn không ít địa phươngđang thu gom, vận tải đến những bãi rác rưởi hở, không bảo đảm công tác đảm bảo an toàn môitrường. Toàn tỉnh bao gồm 47 bãi rác (trong đó, tất cả 33 bến bãi rác hở đang chuyển động vớiquy mô không giống nhau và 14 bãi rác đã làm được quy hoạch nhưng chưa hoạt động).

- Hiện tất cả 2 huyện đã được giao kinhphí đầu tư lò đốt rác (Châu Thành, Vĩnh Thuận) với đang chuyển động (đặt tại vịtrí kho bãi rác hiện lên của huyện) nhằm xử lý trong thời điểm tạm thời lượng rác tạo nên trong thờigian chờ các nhà máy cách xử trí rác quy hoạch theo vùng bước vào hoạt động.

- Đối cùng với CTRSH nông thôn: tính đếnthời điểm hiện nay, phần lớn các văn bản trong Quy hoạch không được triển khaithực hiện, nước ngoài trừ gồm 3 kho bãi rác được sắp xếp mới tại các vị trí theo quy hoạch,gồm: Tân Hiệp, An Minh, Giang Thành.

- Đối với những xã đảo, theo quy hoạchsẽ bố trí lò đốt tại những xã đảo, gồm những: Tiên Hải (Hà Tiên), đánh Hải với HònNghệ (Kiên Lương); làng Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du (2 điểm) (Kiên Hải);xã Thổ Châu với xã Hòn Thơm (Phú Quốc). Hiện nay nay, đã gồm 4/9 (do sút 01 xã: HònThơm) lò đốt gồm: Tiên Hải, Lại Sơn, phái nam Du, sơn Hải, Hòn Nghệ.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiệnQuy hoạch của tỉnh giấc chậm tiến độ và chưa đạt mục tiêu. Bởi chậm triển khai thựchiện quy hoạch nên một số trong những địa phương tạo nên những bãi rác tạm thời gây ô nhiễmmôi trường như: các xã đảo huyện Kiên Hải, Phú Quốc, Kiên Lương (Quy hoạch là đầutư lò đốt). Do chậm tiến độ chi tiêu 07 các đại lý xử lý hóa học thải rắn vùng tỉnh giấc vàvùng thị trấn nên công tác thu gom, xử trí chất thải rắn sinh hoạt ở các địa phươngcũng tiêu cực theo.

III. TÌNH HÌNHTIẾP NHẬN XỬ LÝ VÀ ĐÓNG CỬA CÁC BÃI RÁC KHÔNG HỢP VỆ SINH GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

1. Hiện tại trạng

Trên địa bàn tỉnh hiện nay tồn trên tổng số33 kho bãi rác hở lộ thiên safari world đang hoạt động với quy mô khác nhau. Trong các số ấy gồm: bao gồm 11bãi rác cung cấp huyện gồm sức chứa phệ và 22 bãi rác phụ, nhỏ tuổi thuộc địa phận xã, chiacắt cực nhọc thu gom về bến bãi huyện.

Trong tổng thể 21 kho bãi rác xã đã hoạtđộng với hình thức bãi rác rưởi hở safari world thì những xã khác cũng vẫn đang còn hoạt độngvới bề ngoài là các bãi rác đổ tạm, không quy hoạch vày chưa tổ chức được cáctuyến thu nhặt về những bãi rác huyện, vùng nhằm xử lý.

Như vậy toàn tỉnh hiện giờ có: 10 lòđốt rác rến thải ngơi nghỉ tại 10 khu bến bãi rác tập trung của huyện cùng xã (gồm 4 bãihuyện cùng 6 kho bãi xã) hiện đang hoạt động; kế bên 01 bến bãi chôn che tại khu giải pháp xử lý rácthải Hà Tiên được thiết kế với chôn lấp hợp vệ sinh, 32 bãi rác còn sót lại là nhữngbãi rác lộ thiên, hoạt động gây ô nhiễm và độc hại môi trường, rất cần phải có planer đóng cửaxử lý triệt để; 14 kho bãi rác chưa hoạt động ở những xã vùng sâu vùng xa thuộc quyhoạch của cấp huyện.

(Chitiết trên Phụ lục 3 thêm kèm)

2. Định hướng chào đón xử lý vàđóng cửa các bãi rác

Đến nay, bến bãi rác thải thị trấn An Biênđã dừng mừng đón rác, đang triển khai xử lý ô nhiễm tồn đọng trước đó để đóngcửa. Bãi rác thải An Thới, Kiên Lương, Tân Hiệp, An Biên lại đang chuyển đổiphương thức giải pháp xử lý rác thải mỗi ngày và dự con kiến sẽ chấm dứt xử lý ô nhiễm và độc hại môitrường triệt để những năm 2022.

Đối với kho bãi rác thị xã Châu Thành sẽthực hiện quy trình tạm dừng hoạt động sau khi xí nghiệp sản xuất xử lý rác rến vùng được để tại huyệnGiồng Riềng sau khi đi vào vận động ổn định.

Đối cùng với 11 kho bãi rác cấp cho huyện cùng 22bãi rác cấp xã tất cả ô nhiễm, sau khi dứt việc chi tiêu các lò đốt CTRSH theoquy hoạch vùng. UBND các huyện, tp sẽ tiến hành xử lý, lập hồ nước sơ đóng cửatheo đúng chế độ của Luật bảo đảm an toàn môi trường. Theo đó, UBND những huyện, thànhphố đề nghị nghiên cứu, thẩm tra soát, xuất bản phương án, dự kiến kinh phí đầu tư thực hiện, lộtrình cụ thể để ngừng hoạt động tất cả những bãi rác cùng đảm đảm bảo an toàn sinh môi trường trênđịa bàn quản lý; triển khai xong phương án và gửi report Sở Tài nguyên với Môi trườngtrước ngày 31/12 hàng năm để tổng hợp, report UBND tỉnh.

III. NHẬN XÉT VÀĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Công dụng đạt được

Thời gian qua, được sự đon đả của cáccơ quan, ban, ngành của tỉnh, các cấp chính quyền địa phương, cùng rất nhận thứcvề bảo đảm môi trường của Nhân dân đã có nâng lên, công tác thu gom, cách xử trí rácthải tại các khu vực đô thị với nông xã trên địa bàn các huyện, tp đãcó đầy đủ chuyển biến. Các huyện, tp đã để ý đến công tác thu gom, xửlý rác rưởi thải khu vực nông thôn, đã tạo ra các tổ lượm lặt rác thải, đã cha tríbãi chôn lấp rác thải để tập kết rác thải. Một trong những địa phương đã đầu tư xây dựnglò đốt rác thải; công tác thu phí dọn dẹp vệ sinh môi trường ở một số trong những địa phương đang đượctriển khai hiệu quả nhằm gia hạn hoạt động của các tổ, đội dọn dẹp môi trườngvà giải pháp xử lý rác thải, đã góp thêm phần khắc phục tình trạng ô nhiễm và độc hại môi trường do rácthải tạo ra.

Công tác thu gom, xử trí rác thải sinhhoạt đã từng bước lấn sân vào nề nếp; những công trình giải pháp xử lý rác thải ở quy môcấp xã, cách xử lý rác thải ở bằng phương pháp sử dụng lò đốt trước khía cạnh đãgiảm thiểu được chứng trạng xả rác rưởi thải bừa bến bãi ra sông, kênh, mương, quần thể vựccông cộng; cảnh quan môi trường nông thôn đã có cải thiệnrõ rệt.

Công tác thu gom, xử trí rác thải tạikhu vực nông thôn, thành phố được chính quyền cấp huyện, xã đặc trưng quan tâmchỉ đạo, quần chúng ủng hộ, gia nhập nhiệt tình, ý thức bảo đảm an toàn môi trường của mọitầng phần trong xã hội đã có lần bước được nâng cao. Làng hội hóa trong công tác làm việc thugom, xử lý rác thải nghỉ ngơi được khuyến khích; trên địa phận tỉnh có khá nhiều đơnvị tham gia công tác thu gom giải pháp xử lý rác thải và vận hành có hiệu quả.

2. Tồn tại, hạn chế

- Việc cai quản chất thải rắn sinh hoạtchưa được áp dụng theo phương thức quản lý tổng hợp, chưa chú ý đến các giảipháp sút thiểu trong sinh hoạt; việc áp dụng các phương án sản xuất sạch hơn,kiểm soát hóa học thải trong cung ứng còn hạn chế.

- vấn đề quy hoạch, đầu tư, bố trí cácđiểm tập kết, trung đưa rác thải nông xóm trên địa bàn những huyện không đượctriển khai đồng bộ, hiệu quả.

- hầu hết các bãi chôn che rác thảinông xóm trên địa bàn những huyện hầu như không bảo đảm yêu mong về bảo đảm an toàn môi trường,chủ yếu là bãi chứa tạm thời thời.

- bài toán phân loại rác thải tại nguồnchưa hiệu quả; phương tiện, trang trang bị cho vấn đề thu gom, vận chuyển hóa học thảicòn thiếu (chủ yếu hèn là phương tiện đi lại thủ công, đơn giản hoặc đã cũ và có từ lâu kỹ,...), chưa đồngbộ, chưa cân xứng với từng loại chất thải sau thời điểm rác thải đã có phân loại tạinguồn.

3. Tại sao của những tồn tại,hạn chế

- những cấp, các ngành chưa thực sựquan tâm, chưa chi tiêu đúng mức so với công tác thu gom, vận chuyển, giải pháp xử lý rácthải nông thôn. Chưa sắp xếp đầy đầy đủ nguồn lực cho công tác thu gom, xử lý rác thải;kinh phí bố trí còn giảm bớt chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; năng lượng quản lýCTRSH tại những địa phương còn hạn chế;

- chưa tồn tại các hiệ tượng ưu đãi, thu hútđầu tư tương xứng nên phần đông công tác thu gom, tải và cách xử lý CTRSH đô thịdo Công ty môi trường thiên nhiên Đô thị thực hiện. Mô hình quản lý CTRSH khoanh vùng nông thôncũng như mối cung cấp lực thực hiện chưa được quan liêu tâm đầu tư chi tiêu thích đáng, đa số dochính quyền cấp xã, xã hội tự tổ chức thực hiện nên manh mún, thiếu thốn trang thiếtbị, đại lý vật hóa học và con người thực hiện. Vấn đề lựa chọn vị trí xây dựng cáckhu cách xử lý chất thải rắn triệu tập thường không nhận được sự đống ý ủng hộ củangười dân địa phương vày sợ bị ảnh hưởng, tác động ô nhiễm môi trường từ các khunày.

- nhận thức của tín đồ dân về công tácbảo vệ môi trường thiên nhiên và thu gom, cách xử lý rác thải tuy đã được thổi lên nhưng khôngthể hiện nay được trọng trách trong câu hỏi phân loại, thu gom, xử trí rác thải, bảo vệmôi trường.

- công tác xã hội hóa trong bảo vệmôi ngôi trường còn chậm bởi kinh phí chi tiêu lớn trong lúc cơ chế tài bao gồm hỗ trợcho quản lý và vận hành các công trình chưa cuốn hút nhà đầu tư; ngân sách đầu tư cho hoạt động xửlý rác rến thải sinh hoạt vô cùng lớn, việc thu phí từ những hộ dân, cơ quan, tổ chức triển khai chỉđáp ứng cho việc thu gom, vận chuyển, chưa xuất hiện kinh mức giá xử lý.

- vấn đề triển khai thực hiện các quyhoạch khu cách xử lý chất thải rắn còn chậm. Những dự án xử trí chất thải rắn tuy đang cóchủ trương như chậm thực hiện theo cam kết thỏa thuận lúc chủ đầu tư xin chủtrương đầu tư.

Xem thêm: 5 Mẹo Dân Gian Chữa Vàng Da Sinh Lý Ở Trẻ Sơ Sinh, Tìm Hiểu Về Vàng Da Sinh Lý Ở Trẻ Sơ Sinh

- Huy động các nguồn vốn xung quanh ngânsách còn cạnh tranh khăn, các nhà chi tiêu chưa thực sự xem xét lĩnh vực này vị lợinhuận thấp, khủng hoảng cao.

- mối cung cấp thu đó là phí vệ sinh vàngân sách công ty nước bù đắp cho nên việc kêu gọi xã hội hóa chi tiêu trong lĩnh vực quảnlý CTRSH còn các hạn chế, nhất là khu vực nông thôn, nơi mà mối cung cấp kinhphí cho công tác làm việc này còn thiếu.

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤCTIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. DỰ BÁO TÌNHHÌNH

Thực hiện đưa ra quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7 mon 5 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ nước nhà phê duyệt điều chỉnh Chiến lượcquốc gia về làm chủ tổng hợp chất thải rắn cho năm 2025, tầm nhìn mang lại năm 2050,đặt phương châm đến năm 2025, tất cả 90% tổng lượng hóa học thải rắn sống phát sinhtại những đô thị được thu gom cùng xử lý thỏa mãn nhu cầu yêu cầu về bảo vệ môi trường; 80%lượng hóa học thải rắn sinh hoạt tạo nên tại khu dân cư nông thôn triệu tập đượcthu gom, lưu giữ, vận chuyển, trường đoản cú xử lý, giải pháp xử lý tập trung thỏa mãn nhu cầu yêu ước bảo vệmôi trường,... Để triển khai được mục tiêu nêu trên, những địa phương nên đẩynhanh việc xây dựng planer và từng bước triển khai có kết quả chương trìnhphân các loại chất thải rắn ngơi nghỉ tại nguồn, cân xứng với điều kiện tự nhiên,kinh tế - buôn bản hội với năng lực quản lý chất thải rắn của địa phương; kêu gọi mọinguồn lực đầu tư, tăng tốc xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển, tái chếvà cách xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chế tạo môi trường tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh bình đẳng thân cácthành phần kinh tế. Kiến thiết lộ trình giá dịch vụ thương mại thu gom, tải và xử lýchất thải rắn sinh hoạt cân xứng với điều kiện kinh tế - thôn hội của địa phương bảođảm chi trả cho công tác làm việc thu gom, di chuyển tiến tới bù đắp ngân sách xử lý, giảmdần cung cấp tài chính từ chi tiêu Nhà nước mang đến các hoạt động thu gom, vận chuyểnvà cách xử trí chất thải rắn sinh hoạt; tổ chức thí điểm thu giá thương mại & dịch vụ thu gom, vậnchuyển, xử lý chất thải rắn sống dựa trên khối lượng chất thải,...

Dự báo cho năm 2030, rác rến thải sinh hoạtphát sinh trên địa phận tỉnh không biến đổi nhiều về sệt trưng, tính chất mà chủyếu là thay đổi về khối lượng do đổi khác cơ cấu khiếp tế, mức sống và sự giatăng dân số.

Theo một số trong những nghiên cứu, định nút phátsinh rác thải sinh hoạt cho năm 2030 so với khu vực đô thị các loại I và loại II(Tp Rạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc) là khoảng tầm 1,2-1,4 kg/người.ngày; thành phố loạiIII và các loại IV (thị làng Kiên Lương,...) là 1,0-1,2 kg/người.ngày, đô thị nhiều loại V(các thị trấn) là 0,8-1,0 kg/người.ngày và khu vực nông xóm là 0,4 - 0,5kg/người.ngày. Trên cơ sở định mức phát thải, dự báo khối lượng rác thải sinhhoạt phân phát sinh cho năm 2025 là khoảng tầm 1.700 tấn/ngày (tăng so với năm 2020 là500 tấn/ngày), trong đó: rác rến thải ngơi nghỉ ở khu vực đô thị là 950 tấn/ngày,rác thải ở khu vực nông làng mạc là 750 tấn/ngày. Dự báo đến năm 2030 là khoảng2.000 tấn/ngày, trong đó: rác rưởi thải sinh hoạt ở khu vực đô thị là 1.100 tấn/ngày,rác thải ở khu vực nông xã là 900 tấn/ngày.

Như vậy, quá trình đô thị hóa thuộc vớisự tăng thêm về dân số, sự vạc triển kinh tế xã hội, đời sống quần chúng. # ngàycàng được nâng cao thì lượng rác rến thải phạt sinh càng ngày nhiều, áp lực lên môitrường sống càng ngày càng cao. Vày vậy, việc chi tiêu hoàn thiện hệ thống thu gom, xửlý rác thải trên địa bàn toàn tỉnh giấc là nhu yếu cấp bách bảo đảm an toàn môi trường, chấtlượng cuộc sống thường ngày của bạn dân.

II. PHƯƠNG HƯỚNG,MỤC TIÊU

1. Phương phía chung

- triệu tập sự lãnh đạo, huy động sựvào cuộc của những cấp, những ngành; tăng tốc sự lãnh đạo và tổ chức tiến hành đồngbộ hệ thống quản lý, thu gom, cách xử lý rác thải sống trên địa bàn tỉnh nhằmkiểm rà ô nhiễm, đảm bảo an toàn môi trường, cảnh sắc sinh thái, sức mạnh người dân,góp phần thực hiện tốt mục tiêu phân phát triển kinh tế - thôn hội bền vững.

- xác định công tác phân loại, thugom, cách xử trí rác thải nghỉ ngơi là trọng trách chung của toàn xóm hội, là mộttrong những nhiệm vụ trọng trung ương của thiết yếu quyền những cấp và những tổ chức, cá nhântrên địa bàn tỉnh.

- cải thiện ý thức của fan dân trongcông tác bảo vệ môi trường; xuất bản cơ chế cơ chế hỗ trợ fan dân sống gầncác các đại lý xử lý CTRSH để khuyến khích fan dân ủng hộ câu hỏi xây dựng nhà máy sản xuất xửlý với đồng thuận.

- thực hiện đấu thầu lựa chọn 1-1 vịthu gom, di chuyển và giải pháp xử lý CTRSH theo hướng tạo tiện lợi cho các nhà đầu tưcó áp dụng technology sạch, thân mật và gần gũi với môi trường; tất cả từ 01 - 02 cửa hàng xử lýCTRSH thỏa mãn nhu cầu các yêu thương cầu, điều kiện phù hợp với công tác làm việc phân các loại rác thải tạinguồn; thiết kế và triển khai quy trình, chính sách liên quan lại đến công tác làm việc giảitỏa, đền rồng bù xây dựng các khu xử trí CTRSH.

- làm chủ rác thải sinh hoạt cần từngbước hướng đến nguyên tắc “người gây ô nhiễm và độc hại phải trả tiền”.

2. Mục tiêu

a) phương châm tổng quát

- nâng cao hiệu quả cai quản chất thảirắn nhằm nâng cao chất lượng môi trường, bảo đảm sức khỏe cộng đồng và pháttriển bền vững.

- cải thiện nhận thức của cùng đồngdân cư, hình thành lối sống thân thiện với môi trường. Tùy chỉnh cấu hình các điều kiệncần thiết về đại lý hạ tầng, tài chính và nguồn lực lượng lao động cho thống trị tổng đúng theo chấtthải rắn sinh hoạt.

- thành lập hệ thống làm chủ chất thảirắn hiện tại đại, từ đó chất thải rắn nên được phân các loại tại nguồn, thu gom, táisử dụng, tái chế và xử lý triệt để bởi những công nghệ tiên tiến cùng phù hợpphù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, giảm bớt tối đa lượng hóa học thải phảichôn lấp nhằm mục đích tiết kiệm tài nguyên khu đất và hạn chế gây độc hại môi trường.

b) phương châm cụ thể

* phương châm đến năm 2025: 90 % tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt gây ra tại các đô thị loạiI, II, III, IV; 85 % tổng chất thải rắn tại các đô thị một số loại V và 80% tổng lượngchất thải rắn làm việc tại những điểm dân cư nông xã được thu gom, xử trí hoặc tựxử lý để đảm bảo an toàn môi trường; 35 % tổng số hộ trong khu vực đô thị với 25 % số hộkhu vực nông thôn triển khai biện pháp bớt thiểu, phân một số loại chất thải rắn sinhhoạt tại nguồn; sử dụng 100% túi nilon thân thiết với môi trường tại những Trungtâm mến mại, vô cùng thị ship hàng cho mục đích sinh hoạt thay thế sửa chữa cho túi nilonkhó phân hủy; 90 - 95% các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh sống tại những đô thịđã đóng cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất; việc chi tiêu xây dựng new cơ sởxử lý hóa học thải rắn sinh hoạt đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20 %.

* phương châm đến năm 2030: 95 % tổng lượng hóa học thải rắn sinh hoạt tạo ra tại các đô thị loạiI, II, III, IV; 90 % tổng chất thải rắn tại những đô thị loại V cùng 85 % tổng lượngchất thải rắn sinh sống tại các điểm người dân nông xóm được nhặt nhạnh và cách xử lý đảmbảo môi trường; 60 % toàn bô hộ trong khu vực đô thị và 50 % số hộ khoanh vùng nôngthôn thực hiện biện pháp sút thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn;100 % những bãi chôn lấp chất thải rắn ngơi nghỉ không đáp ứng nhu cầu các yêu mong về bảovệ môi trường xung quanh phải được cải tạo và giải pháp xử lý ô nhiễm.

III. NỘI DUNG THỰCHIỆN

1. Phân loại, lưu lại và chuyểngiao hóa học thải rắn sinh hoạt

2. Tổ chức triển khai thu gom, vận chuyển, xửlý chất thải rắn sinh hoạt

a) quy trình 2022 - 2025

* tp Rạch Giá

- chất thải rắn nghỉ ngơi trên địa bànthành phố Rạch giá bán được tổ chức phân loại, thu gom, chuyên chở về nhà máy Xử lýrác thải thành phố Rạch giá chỉ tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất để giải pháp xử lý bằngbiện pháp đốt ở ánh nắng mặt trời cao. Bố trí thêm phương tiện đi lại để đảm bảo việc thu gom,vận chuyển rác thải sinh hoạt đô thị đạt tỷ lệ 100% theo quy định.

- Tiếp tục đầu tư và quản lý nhà máyxử lý rác thải theo technology xử lý plasma với hiệu suất xử lý rác rến từ 160 - 240tấn/ngày.

* thành phố Phú Quốc

- hóa học thải rắn sống trên địabàn tp Phú Quốc được tổ chức phân loại, thu gom, chuyên chở về xí nghiệp Xửlý rác thải Phú Quốc tại làng hàm Ninh với để cách xử lý bằng phương án đốt.

- Xử lý dứt điểm việc tạm dừng hoạt động bãirác và đảm bảo an toàn môi trường tại thị xã An Thới, tp Phú Quốc.

- Xã đảo Thổ Châu và thành phố Hòn Rỏithuộc thị trấn An Thới: Lập dự án đầu tư chi tiêu lò đốt và gửi vào hoạt động theo đúnglộ trình. Đảm bảo cho năm 2023 có 100% lượng rác rến của xã cần được thu gom với xửlý đúng quy định.

* tp Hà Tiên

- hóa học thải rắn làm việc trên địabàn tp Hà Tiên được phân loại, thu gom, vận động về Khu xử lý tậptrung để cách xử lý bằng phương án chôn bao phủ hợp vệ sinh.

- Phối hợp với huyện Giang Thành ràsoát, kiểm tra tình trạng triển khai dự án công trình Nhà máy giải pháp xử lý rác thải tại xã Phú Mỹ,huyện Giang Thành sớm gửi vào hoạt động. Đảm bảo mang đến năm 2024 phải đảm bảo an toàn đưa50% rác rưởi thải từ thành phố Hà Tiên về nhà máy rác tại thị trấn Giang Thành nhằm xử lýbằng phương pháp đốt.

- Xã đảo Tiên Hải: Cải tạo, nâng cấp,sửa chữa và quản lý và vận hành hệ thống lò đúng quy trình. Đảm bảo mang đến năm 2022 gồm 100%lượng rác rến của xã yêu cầu được thu nhặt và xử lý đúng quy định.

* thị xã Giang Thành

- hóa học thải rắn làm việc trên địabàn thị xã Giang Thành được phân loại, thu gom, đi lại về Khu xử lý rác tậptrung tại làng mạc Phú Mỹ để xử trí đúng quy định. Đối với phần đa nơi xe siêng dụngkhông đi mang lại thu gom được, UBND những xã đề nghị tổ chức triển khai tuyên truyền, vậnđộng và hướng dẫn fan dân phân nhiều loại rác thải tại nguồn, tận dụng buổi tối đa chấtthải hữu cơ để tái áp dụng tại chỗ, số sót lại được giải pháp xử lý theo phương pháp đốttại các lò đốt được bố trí ở điểm dân cư triệu tập hoặc buộc phải chôn che tại quần thể vựcđất vườn nhà. Nghiêm cấm phần đa trường hợp quăng quật rác bừa bãi, gây ô nhiễm và độc hại môi trường.

* thị trấn Kiên Lương

- các xã đảo Sơn Hải, Hòn Nghệ: Phảikhẩn trương thanh tra rà soát việc lập những dự án đầu tư lò đốt, địa chỉ quy hoạch lắp đặtlò đốt và chuyển vào chuyển động theo đúng lộ trình. Đảm bảo mang lại năm 2023 bao gồm xử lý100% lượng rác của xã yêu cầu được nhặt nhạnh và cách xử trí đúng quy định.

* huyện Hòn Đất

Chất thải rắn làm việc trên địa bànhuyện Hòn Đất được phân loại, thu gom, chuyển vận về Khu cách xử lý rác thải tại thịtrấn Sóc đánh để xử trí bằng phương thức đốt.

* thị xã Tân Hiệp

- chất thải rắn ngơi nghỉ trên địabàn thị trấn Tân Hiệp được phân loại, thu gom, di chuyển về Khu xử lý rác thải tạithị trấn Sóc Sơn, thị xã Hòn Đất để cách xử trí bằng phương án đốt.

- các xã vùng sâu vùng xa (bị phân cách bởi sông rạch) như Tân Hiệp A, Tân An: Lập đề án thu gom, vậnchuyển với dự án đầu tư chi tiêu lò đốt. Đảm bảo đến năm 2025 cần xử lý 50 % lượng rác củacác làng được xử lý theo phương pháp đốt. Số sót lại được tận dụng buổi tối đa lượngchất thải hữu cơ để tái sử dụng làm phân hoặc tự xử lý tại những hộ gia đìnhthành phân cơ học để sử dụng tại chỗ.

* thị trấn Giồng Riềng

- hóa học thải rắn sinh hoạt trên địabàn thị xã Giồng Riềng được phân loại, thu gom, chuyển động về khu cách xử lý rác tậptrung tại thôn Long Thạnh để xử trí bằng phương pháp đốt. Đảm bảo đến năm 2025 phảiđạt 60 % lượng rác của những xã được xử lý theo phương pháp đốt. Số còn sót lại đượcthu gom, cách xử trí hoặc tự xử lý để đảm bảo an toàn môi trường. Số còn sót lại được tận dụng tối đa tốiđa lượng chất thải hữu cơ nhằm tái áp dụng làm phân hoặc tự cách xử trí tại những hộ giađình thành phân hữu cơ để thực hiện tại chỗ.

* Huyện đống Quao

Chất thải rắn làm việc trên địa bànhuyện đống Quao được phân loại, thu gom, đi lại về bến bãi rác tại buôn bản Vĩnh HòaHưng Nam để chôn chắp hợp vệ sinh. Năm 2024, tổng thể lượng rác tạo nên đượcchuyển về nhà máy xử lý rác rưởi Long Thạnh tại làng mạc Long Thạnh, thị xã Giồng Riềng đểxử lý bằng biện pháp đốt.

* thị xã Châu Thành

- chất thải rắn nghỉ ngơi trên địabàn thị trấn Châu Thành được phân loại, thu gom, vận động 01 (một) phần về bãirác của thị trấn để cách xử trí bằng cách thức đốt, 01 (một) phần về bãi rác thị xã HònĐất để xử lý bằng phương án đốt.

- sau khi Nhà máy cách xử lý rác Long Thạnhtại làng Long Thạnh, thị xã Giồng Riềng đi vào hoạt động chính thức thì cục bộ chấtthải rắn sinh hoạt tạo ra được đi lại về xí nghiệp sản xuất để xử lý bởi biện phápđốt.

* huyện An Biên

- chất thải rắn sinh sống trên địabàn thị xã An Biên trước đôi mắt được phân loại, thu gom, chuyển động về khu vực xử lýrác thải tại thị xã Sóc Sơn, thị xã Hòn Đất. Sau khoản thời gian Nhàmáy xử lý rác Long Thạnh tại thôn Long Thạnh, huyện Giồng Riềng và nhà máy sản xuất xử lýrác buôn bản Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng đi vào vận động thì rác thải được đưa về2 khu nhà máy sản xuất trên để liên tiếp xử lý bằng giải pháp đốt.

- những xã vùng sâu vùng xa (bị ngăncách vì chưng sông rạch) như Tây Yên, Tây lặng A, phái nam Thái, phái mạnh Thái A: Lập đề án thugom, vận động và dự án đầu tư lò đốt liên xã. Đảm bảo mang lại năm 2025 cần xử lý50 % lượng rác của những xã được xử trí theo cách thức đốt. Số sót lại được tậndụng buổi tối đa lượng hóa học thải hữu cơ nhằm tái sử dụng làm phân hoặc tự cách xử trí tạicác hộ gia đình thành phân cơ học để thực hiện tại chỗ.

* huyện An Minh

- liên tiếp triển khai dự án công trình “Đầu tưKhu xử trí chất thải rắn và phát năng lượng điện An Minh, công suất 200 tấn/ngày” vì chưng Côngty cổ phần Nông nghiệp technology cao Trung An thống trị dự án tại thôn Đông Hưng B,huyện An Minh.

- hóa học thải rắn ngơi nghỉ phát sinhtrên địa bàn phải được phân loại, thu gom, đi lại về kho bãi rác tại xã ĐôngHưng B để cách xử lý bằng biện pháp chôn phủ hợp vệ sinh. Đến năm 2025, 1 phần lượngrác tạo ra được chuyển về xí nghiệp sản xuất xử lý rác rưởi của huyện để xử lý bởi biệnpháp đốt.

- những xã vùng sâu, vùng xa (bị ngăncách bởi vì sông rạch) như Vân Khánh, Vân Khánh Đông, Vân Khánh Tây, Tân Thạnh,Thuận Hòa: Lập kế hoạch và tổ chức triển khai phân loại, thu nhặt và di chuyển về khu xửlý rác rưởi tại ấp Vàm Xáng, xóm Đông Hưng B của thị trấn An Minh để liên tục xử lý. Đảmbảo mang lại năm 2025 buộc phải được cách xử lý hơn một nửa lượng rác phát sinh, số còn sót lại được tậndụng về tối đa lượng chất thải hữu cơ nhằm tái thực hiện làm phân hoặc tự cách xử trí tạicác hộ mái ấm gia đình thành phân hữu cơ để áp dụng tại chỗ.

* huyện U Minh Thượng

- chất thải rắn nghỉ ngơi trên địa bànhuyện U Minh Thượng được phân loại, thu gom, chuyên chở về bến bãi rác tại thôn ThuậnYên để giải pháp xử lý bằng cách thức đốt. Các xã vùng sâu vùng xa bắt buộc được tận dụng tốiđa lượng hóa học thải hữu cơ để tái áp dụng làm phân hoặc tự giải pháp xử lý tại những hộ giađình thành phân hữu cơ để thực hiện tại chỗ. Năm 2025, 1 phần lượng rác phátsinh được gửi về xí nghiệp sản xuất xử lý rác rến để cách xử lý bằng biện pháp đốt.

- Khẩn trương phối hợp với các Sởngành của tỉnh rà soát việc quy hoạch xí nghiệp xử lý rác thải làm việc Vùng UMinh Thượng. Thực hiện lập dự án đầu tư chi tiêu và lôi kéo nhà đầu tư chi tiêu xử lý rác rến thảisinh hoạt bằng công nghệ hiện đại (ưu tiên technology đốt phối kết hợp phát điện),tiên tiến và đảm bảo đầy đủ những hạng mục công trình chính, công trình xây dựng phụ trợ,ô chôn che sau đốt, hệ thống xử lý nước thải, dãi cây xanh giải pháp ly,... Phấn đấuđến năm 2025 đi vào chuyển động để tiếp nhận, cách xử trí chất thải rắn sinh hoạt cho04 thị xã (U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, An Minh cùng An Biên).

* thị xã Vĩnh Thuận

- hóa học thải rắn sinh hoạt trên địabàn thị trấn Vĩnh Thuận được phân loại, thu gom, di chuyển về kho bãi rác tại thôn BìnhMinh để xử trí bằng phương thức đốt. Đồng thời, phải ngừng việc desgin đầyđủ những hạng mục công trình xây dựng chính, công trình phụ trợ, ô chôn che sau đốt, hệ thốngxử lý nước thải, dãi cây xanh biện pháp ly,... Khoanh vùng dự án kho bãi rác trong thời điểm 2022

- Sau năm 2025, một phần lượng rácphát sinh được đưa về nhà máy sản xuất xử lý rác xóm Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng đểxử lý bằng phương án đốt. Bãi rác tồn tại tại xã bình minh được đưa công nănglà trạm trung gửi rác mang đến toàn huyện.

* thị xã Kiên Hải

- phải khẩn trương cải tạo, nâng cấp,sửa trị và quản lý và vận hành hệ thống lò đúng quy trình.

- tiếp tục rà soát việc lập các dự ánđầu tứ lò đốt, địa điểm quy hoạch lắp ráp lò đốt tại những xã và chuyển vào hoạt độngtheo đúng lộ trình. Đảm bảo đến quý iv năm 2022 phải gồm 100% lượng rác rưởi của cácxã được thu gom và giải pháp xử lý đúng quy định.

b) Định hướng quy trình tiến độ 2026 - 2030

- tiến độ 2026 - 2030, trên địa bàntỉnh phải hoàn thành xong và đi vào chuyển động 07 khu cách xử lý chất thải rắn sinh sống tậptrung theo vùng. Mỗi khu giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung phải sắp xếp quỹđất để bảo đảm an toàn đầy đủ các hạng mục dự án công trình chính, dự án công trình phụ trợ, ô chônlấp sau đốt, hệ thống xử lý nước thải, cây xanh phương pháp ly,... được xuất bản đúngquy định.

- những nhà máy cách xử lý chất thải rắnsinh hoạt trong khu vực xử lý tập trung được triển khai xong theo technology tiên tiến vớiđịnh phía như sau:

+ Khu xử trí rác thải tập trung côngsuất 700 tấn/ngày tại thị trấn Sóc Sơn, thị xã Hòn Đất, phải đảm bảo an toàn 2 nhà máy xửlý rác rưởi đi vào chuyển động theo công nghệ đốt và công nghệ plasma.

+ Khu cách xử lý rác thải tập trung côngsuất 500 tấn/ngày tại xóm Long Thạnh, thị xã Giồng Riềng phải bảo đảm đi vào hoạtđộng theo công nghệ đốt.

+ Khu giải pháp xử lý rác thải triệu tập côngsuất 150 tấn/ngày tại làng Phú Mỹ, thị xã Giang Thành phải bảo đảm đi vào hoạt độngtheo technology đốt và sản xuất sản phẩm tích điện tái chế tạo từ rác.

+ Khu cách xử trí rác thải triệu tập côngsuất 300 tấn/ngày tại thị xã Kiên Lương, thị xã Kiên Lương phải bảo đảm đi vàohoạt cồn theo công nghệ đốt.

+ Khu cách xử trí rác thải triệu tập côngsuất 400 tấn/ngày tại thôn Thạnh Yên- huyện U Minh Thượng phải bảo vệ đi vào hoạtđộng theo technology đốt.

+ Khu cách xử trí rác thải triệu tập côngsuất 400 tấn/ngày tại buôn bản Hàm Ninh, tp Phú Quốc phải đảm bảo đi vào hoạtđộng theo technology đốt và có phát điện.

3. Lộ trình cải tạo, hồi phục môitrường những khu xử lý rác tạm với xóa tên các khu giải pháp xử lý rác thoát ra khỏi danh sách cơsở ô nhiễm và độc hại môi trường nghiêm trọng trên địa phận tỉnh

Lộ trình tương khắc phục độc hại môi trường,xoá tên các khu cách xử trí rác ra khỏi danh sách cơ sở ô nhiễm môi ngôi trường nghiêm trọngvà cải tạo, phục hồi các khu xử lý rác tạm, ngoại trừ quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

(Chitiết trên Phụ lục 4 và Phụ lục 5 gắn thêm kèm)

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢIPHÁP THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ

- kiến thiết và xúc tiến phương án quảnlý toàn diện chất thải rắn ở trên địa phận tỉnh;

- phát hành kế hoạch và từng bước một triểnkhai có công dụng công tác phân loại, thu gom, di chuyển và xử trí chất thải rắnsinh hoạt tương xứng với chương trình phân một số loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn,ưu tiên triệu tập triển khai tại tp Rạch Giá, Hà Tiên với Phú Quốc, tạicác quanh vùng công cộng, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, khu vực du lịch, chợ, trung tâmthương mại, khu vui chơi, giải trí;

- huy động mọi nguồn lực đầu tư, tăngcường thôn hội hóa công tác thu gom, vận chuyển, xử trí chất thải rắn sinh hoạt;triển khai có hiệu quả đề án thu gom, vận tải rác thải gắn với mức giá tối nhiều dịchvụ thu gom, vận chuyển, cách xử lý rác thải bên trên địa bàn những huyện, thành phố;

- Ưu tiên chọn lựa các technology tiêntiến, thân thiện với môi trường; liên tưởng giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, xửlý chất thải rắn kết phù hợp với thu hồi năng lượng nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí tài nguyên, hạnchế gây ô nhiễm môi trường do chất thải gây ra;

- sản xuất các quy mô xã hội hóatrong công tác làm việc thu gom, chuyển động và xử lý rác thải ngơi nghỉ nông thôn; triểnkhai, vận dụng các quy mô điển hình, tiên tiến và phát triển đem lại kết quả cao vào côngtác thu gom với xử lý;

- thanh tra rà soát quy hoạch những khu giải pháp xử lý chấtthải rắn sinh hoạt để sở hữu phương án điều chỉnh, bổ sung cập nhật theo hướng cách xử trí chất thảicho cả vùng thành phố và nông thôn, ưu tiên quy hướng khu giải pháp xử lý ở các khu vực biển,hải đảo;

- Đóng cửa những bãi chôn che đã hếtcông suất; đầu tư chi tiêu cải tạo, nâng cấp hoặc đóng góp cửa đối với các kho bãi chôn lấp đangcó nguy hại gây ô nhiễm và độc hại môi trường; ngăn chặn kịp thời câu hỏi hình thành những bãichôn đậy tự phát, không để phát sinh sau đẻ muộn năm 2025;

- nâng cao nhận thức, trách nhiệm củacộng đồng về chống ngừa, sút thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn,hình thành lối sống gần gũi với môi trường.

2. Phương án thực hiện

a) Về chính sách và nguồn nhân lực

- Đào tạo, tập huấn cải thiện năng lựccho cán bộ cai quản môi ngôi trường ở các cấp, các ngành bảo đảm an toàn đáp ứng yêu ước về