Chương trình quản lý sinh viên bằng c#

     

Yêu ước của bài xích tập này họ sẽ cần sử dụng mảng để cai quản sinh viên tất cả có: nhập vào tin tức sinh viên(mã sinh viên, thương hiệu sinh viên, lớp), điểm các môn học (toán, văn, anh với điểm vừa đủ 3 môn) và hiển thị tin tức của sinh viên đó ra màn hình.

Bạn đang xem: Chương trình quản lý sinh viên bằng c#

Để thực hiện được bài xích tập này ta cần những kiến thức từ ngôn từ lập trình C như: bí quyết nhập xuất cơ bản, cách thực hiện mảng một chiều, cách sử dụng kết cấu struct và cách thực hiện hàm trong ngữ điệu lập trình C.

Xem thêm: Sử Dụng Côn Xe Ô Tô Đúng Các Bệnh Về Côn Xe Ô Tô Không Cắt Côn

2. Lời giải

Đầu tiên để tiến hành bài toán này bọn họ cần có kỹ năng và kiến thức cơ bản về ngôn từ lập trình C, các cách nhập xuất cơ bạn dạng trong C, mảng một chiều trong C , cách thực hiện hàm và giải pháp sử dụng cấu tạo struct trong ngữ điệu lập trình C.

Các bước triển khai yêu cầu của bài bác tập cần sử dụng mảng một chiều để làm chủ sinh viên bằng ngôn ngữ lập trình C như sau:

Bước 1: Ta khai báo một cấu trúc struct SinhVien gồm có: int MaSV(mã sinh viên); char TenSV<50>(tên sinh viên); char Lop<50>(lớp); float Dtoan(điểm toán); float Dvan(điểm văn); float Danh(điểm anh);

Bước 2: vào hàm main ta khai báo mảng SinhVien sv<100> và thay đổi int n là số sinh viên tất cả trong mảng rồi nhập tài liệu cho n.

Bước 3: Ta khỏi sinh sản hàm void Nhap(SinhVien sv<>, int n) dùng để làm nhập dữ liệu từ bàn phím cho mảng. Vào hàm ta sử dụng vòng for bước đầu từ int i =0 và chấm dứt khi i//khai bao mot cau truc sinh vienstruct SinhVien int MaSV; char TenSV<50>; char Lop<50>; float Dtoan; float Dvan; float Danh;;void Nhap(SinhVien sv<>, int n)//ham nhap sinh vien for(int i=0; i100) printf("Nhap lai:"); while(n100);//dieu kien neu n100 yeu cau nhap lai Nhap(sv, n);//goi say đắm nhap sở hữu printf(" Cac danh sach cac sinh vien la: "); Xuat(sv,n);// goi đê mê xuat mang}Kết quả:

Nhap so sinh vien:2Nhap sinh vien thu 0Nhap ma sinh vien:1Nhap ten sinh vien:anhNhap lop:10a7Nhap diem toan:10

Nhap diem van:9

Nhap diem tieng anh:8Nhap sinh vien thu 1Nhap ma sinh vien:2

Nhap ten sinh vien:son

Nhap lop:12a7

Nhap diem toan:8.5

Nhap diem van:9

Nhap diem tieng anh:7

Cac danh sach cac sinh vien la:MaSV TenSV Lop Toan Van Anh DTB1 anh 10a7 10.00 9.00 8.00 9.002 son 12a7 8.50 9.00 7.00 8.17

3. Tổng kếtSau lúc làm bài tập này các bạn phải hiểu và thế được những kiến thức và kỹ năng sau:

Cách nhập xuất cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C.Cách thực hiện hàm trong ngôn từ lập trình C.Cách áp dụng mảng một chiều trong ngôn ngữ lập trình C.Các sử dụng kết cấu struct trong ngữ điệu C.Cách thực hiện vòng lặp for để để mắt tới các phần tử trong mảng.
Facebook Twitter Linkedin 100)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20printf(Nhap%20lai:);%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20while(n100)://dieu%20kien%20neu%20n100%20yeu%20cau%20nhap%20lai%20%20%20%20%20%20%20%20Nhap(sv,%20n)://goi%20ham%20nhap%20mang%20%20%20%20printf(nCac%20danh%20sach%20cac%20sinh%20vien%20la:n);%20%20%20%20Xuat(sv,n)://%20goi%20ham%20xuat%20mang/preKết%20quả:table%20style=border-collapse:%20collapse;%20width:%20100%;tbodytrtd%20style=width:%20100%;Nhap%20so%20sinh%20vien:2Nhap%20sinh%20vien%20thu%200Nhap%20ma%20sinh%20vien:1Nhap%20ten%20sinh%20vien:anhNhap%20lop:10a7Nhap%20diem%20toan:10Nhap%20diem%20van:9Nhap%20diem%20tieng%20anh:8Nhap%20sinh%20vien%20thu%201Nhap%20ma%20sinh%20vien:2Nhap%20ten%20sinh%20vien:sonNhap%20lop:12a7Nhap%20diem%20toan:8.5Nhap%20diem%20van:9Nhap%20diem%20tieng%20anh:7Cac%20danh%20sach%20cac%20sinh%20vien%20la:MaSV %20 TenSV %20 Lop %20 %20Toan %20 %20Van %20 %20Anh %20 %20DTB1 %20 %20 %20 %20 %20 %20 anh %20 %20 10a7 %20 10.00 %20 %20 9.00 %20 8.00 %20 %209.002 %20 %20 %20 %20 %20 %20 son %20 %20 12a7 %20 %208.50 %20 %20 %209.00 %20 7.00 %20 %208.17/td/tr/tbody/tableh1span%20id=3_Tong_ket3.%20Tổng%20kết/span/h1Sau%20khi%20làm%20bài%20tập%20này%20các%20bạn%20cần%20phải%20hiểu%20và%20nắm%20được%20những%20kiến%20thức%20sau:ul%20liCách%20nhập%20xuất%20cơ%20bản%20trong%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20C./li%20liCách%20sử%20dụng%20hàm%20trong%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20C./li%20liCách%20sử%20dụng%20mảng%20một%20chiều%20trong%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20C./li%20liCác%20sử%20dụng%20cấu%20trúc%20struct%20trong%20ngôn%20ngữ%20C./li%20liCách%20sử%20dụng%20vòng%20lặp%20for%20để%20duyệt%20các%20phần%20tử%20trong%20mảng./li/ul" target="_blank"> Pinterest