Bài tập sql quản lý sinh viên

     
Đây là mẫu mã 25 ví dụ về phần SQL quản lý Sinh Viên của môn Cơ Sở dữ liệu mà tâm Gà đang vừa lên bài bác tập, vừa giải luôn luôn cho các bạn. Phần còn lại, bạn xem giúp trung khu Gà, coi mình giải đúng không nhé. Giả dụ giải không đúng thì comment trong chiếc khung bên dưới, để mình coi sai vị trí nào, bản thân còn sửa cho các bạn khác theo dõi và quan sát nữa. Nói chứ, môn học này khá hay, tuy nhiên chua ghê nơi, thiết đặt code cho đã, thừa nhận nút Play nó ko chạy, là xác định thi rớt môn này rồi đó. Xin chúc cho các bạn đừng bị xui quá, trong phần thi ngừng môn Hệ Cơ Sở tài liệu SQL này nhé.

Bạn đang xem: Bài tập sql quản lý sinh viên


*

*

Giờ thì coi sơ qua loại đề này nhé.Cho lược vật CSDL quản lý điểm sinh viên, gồm các lược trang bị quan hệ sau:SinhVien(MaSV, HoTen, Nu, NgaySinh, MaLop, HocBong, Tinh)Lop(MaLop, TenLop, MaKhoa)Khoa(MaKhoa, TenKhoa, SoCBGD)MonHoc(MaMH, TenMH, SoTiet)KetQua(MaSV, MaMH, DiemThi)Ví dụ 1: Liệt kê danh sách các lớp của khoa, tin tức cần Malop, TenLop, MaKhoaSELECT *FROM LopVí dụ 2: Lập danh sách sinh viên gồm: MaSV, HoTen, HocBongSELECT MaSV, Hoten, HocBongFROM SinhVienVí dụ 3: Lập list sinh viên gồm học bổng. Danh sách cần MaSV, Nu, HocBongSELECT MaSV, Nu, HocBongFROM SinhVienWHERE HocBong>0Ví dụ 4: Lập list sinh viên nữ. List cần những thuộc tính của quan hệ nam nữ sinhvienSELECT *FROM SinhVienWHERE Nu =YesVí dụ 5: Lập danh sách sinh viên bao gồm họ "Trần"SELECT *FROM SinhVienWHERE HoTen like ‘Trần *’Ví dụ 6: Lập danh sách sinh viên cô bé có học tập bổngSELECT *FROM SinhVienWHERE Nu=Yes & HocBong>0Ví dụ 7: Lập danh sách sinh viên nữ giới hoặc danh sách sinh viên bao gồm học bổngSELECT *FROM SinhVienWHERE Nu=Yes OR HocBong>0Ví dụ 8: Lập danh sách sinh viên bao gồm năm sinh từ bỏ 1978 cho 1985. List cần các thuộc tính của tình dục SinhVienSELECT *FROM SinhVienWHERE YEAR(NgaySinh) BETWEEN 1978 và 1985Ví dụ 9: Liệt kê list sinh viên được sắp xếp tăng dần dần theo MaSVSELECT *FROM SinhVienORDER BY MaSVVí dụ 10: Liệt kê list sinh viên được sắp xếp giảm dần dần theo HocBongSELECT *FROM SinhVienORDER BY HocBong DESCVí du11: Lập list sinh viên tất cả điểm thi môn CSDL>=8SELECT SinhVien.MaSV, HoTen, Nu, NgaySinh, DiemThiFROM SinhVien INNER JOIN KetQua ON SinhVien.MaSV = KetQua.MaSVWHERE MaMH = ‘CSDL’ & DiemThi>=8Ví du 12: Lập list sinh viên tất cả học bổng của khoa CNTT. Tin tức cần: MaSV, HoTen, HocBong,TenLopSELECT MaSV, HoTen, HocBong, TenLopFROM Lop INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop=SinhVien.MaLopWHERE HocBong>0 & MaKhoa ="CNTT"Ví du 13: Lập list sinh viên tất cả học bổng của khoa CNTT. Tin tức cần: MaSV, HoTen, HocBong,TenLop, TenKhoaSELECT MaSV, HoTen, HocBong, TenLop,TenKhoaFROM ((Lop INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop=SinhVien.MaLop) INNER JOIN Khoa ON Khoa.MaKhoa=Lop.MaKhoa)WHERE HocBong>0 & Khoa.MaKhoa ="CNTT"Ví dụ 14: cho thấy số sinh viên của mỗi lớpSELECT Lop.MaLop, TenLop, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM Lop INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLopGROUP BY Lop.MaLop, TenLopVí dụ 15: cho biết số lượng sinh viên của mỗi khoa.SELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaVí dụ 16: cho biết thêm số lượng sinh viên bạn nữ của từng khoa.

Xem thêm: Top 8 Các Bệnh Viện Đẹp Nhất Việt Nam Hiện Nay, Top 10 Bệnh Viện Đa Khoa Nổi Tiếng Tại Việt Nam

SELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM ((SinhVien INNER JOIN Lop ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop) INNER JOIN khoa ON KHOA.makhoa = SinhVien.makhoa)WHERE Nu=YesGROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaVí dụ 17: cho thấy tổng tiền học bổng của từng lớpSELECT Lop.MaLop, TenLop, Sum(HocBong) as TongHBFROM (Lop INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP BY Lop.MaLop, TenLopVí dụ 18: cho thấy thêm tổng số tiền học tập bổng của mỗi khoaSELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Sum(HocBong) as TongHBFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaVí dụ 19: Lập danh sánh hầu hết khoa có không ít hơn 100 sinh viên. List cần: MaKhoa, TenKhoa, SoluongSELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaHAVING Count(MaSV) >100Ví dụ 20: Lập danh sánh đầy đủ khoa có rất nhiều hơn 50 sv nữ. List cần: MaKhoa, TenKhoa, SoluongSELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)WHERE Nu=YesGROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaHAVING Count(MaSV)>=50Ví dụ 21: Lập list những khoa có tổng tiền học bổng >=1000000.SELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Sum(HocBong) as TongHBFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaHAVING Sum(HocBong)>= 1000000Ví dụ22: Lập danh sách sinh viên bao gồm học bổng cao nhấtSELECT SinhVien.*FROM SinhVienWHERE HocBong>= ALL(SELECT HocBong From Sinhvien)Ví dụ 23: Lập list sinh viên có điểm thi môn csdl cao nhấtSELECT SinhVien.MaSV, HoTen, DiemThiFROM SinhVien INNER JOIN KetQua ON SinhVien.MaSV = KetQua.MaSVWHERE KetQua.MaMH= ‘CSDL’ and DiemThi>=ALL(SELECT DiemThi FROM KetQua WHERE MaMH = ‘CSDL’)Ví dụ 24: Lập danh sách những sinh viên không tồn tại điểm thi môn CSDL.SELECT SinhVien.MaSV, HoTen, DiemThi,MaMHFROM SinhVien INNER JOIN KetQua ON SinhVien.MaSV = KetQua.MaSVWHERE SinhVien.MaSV NOT In (Select MaSV From KetQua Where MaMH="CSDL")Ví dụ 25: cho thấy những khoa nào có nhiều sinh viên nhấtSELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count() AS SoLuongSVFROM (Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.MaKhoa = Lop.MaKhoa) INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLopGROUP BY Khoa.MaKhoa, Khoa.TenKhoaHaVing Count(MaSV)>=All(Select Count(MaSV) From ((SinhVien Inner Join Lop On Lop.Malop=SinhVien.Malop)Inner Join Khoa On Khoa.MaKhoa = Lop.MaKhoa )Group By Khoa.Makhoa)